دوفصلنامه مطالعات تفسیر تطبیقی با همکاری انجمن علمی قرآن و تحول علوم منتشر می شود.

 • این دو فصلنامه از شماره 12 برای اخذ درجه به کمیسیون مجلات علمی وزارت علوم ارسال می گردد. بر این اساس از کلیه مقالات علمی پژوهشگران استقبال می نماید.

 • در این دو فصلنامه، مقالات در حوزه‌های تفسیر تطبیقی قرآن کریم منتشر می‌شود.
 • این فصلنامه دارای دسترسی آزاد است و فایل PDF متن تمام مقالات به صورت رایگان قابل دریافت است.
 • در این فصلنامه مقالات پژوهشی ، ترویجی و مروری پذیرفته می شود.
 • چاپ مقاله در این نشریه رایگان است
 • زبان: دو زبانه: فارسی با چکیده انگلیسی.
 • متوسط بررسی اولیه: 10 روز.
 • متوسط زمان داوری :  2 ماه.
 • نوع داوری: داوری بسته (دو طرف ناشناس).
 • شایان ذکر است مقالات بیش از سه نویسنده مورد پذیرش قرار نمی گیرد.
 • COPE : این نشریه از منشور اخلاقی COPE تبعیت می کند؛
 • سرقت ادبی: جهت پیشگیری از سرقت ادبی از نرم افزار سمیم نور استفاده می‌شود؛
 • نشانی الکترونیکی:mtquranp@gmail.com

 پژوهشگران گرامی باید دو فرم تعهدنامه چاپ مقاله و تعارض منافع را تکمیل و در سایت نشریه بارگذاری نمایند.

فرم تعهدنامه چاپ مقاله

فرم تعارض منافع

 

شماره جاری: دوره 7، شماره دوم - شماره پیاپی 14، اسفند 1401 

مقاله پژوهشی

بررسی تطبیقی مسئله رؤیت خداوند از دیدگاه تفسیری مفسران امامیه و عامه

صفحه 10-31

علی نصیری؛ عباس حکیمی؛ علی ملکی اصل؛ حجت شهبازی میانرود


بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان

نشریات مرتبط