فرایند پذیرش مقالات

فرآیند پذیرش مقالات

داوری مقالات در نشریه «مطالعات تفسیر تطبیقی » همانند سایر مجلات دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم، به روش داوری همتا - دو سویه ناشناس (Double blind peer review) است (هویت نویسنده مقاله و داور برای دو طرف مشخص نیست). هر مقاله حداقل توسط دو داور متخصص در حوزه موضوعی مربوطه، مورد ارزیابی قرار می گیرد و بر این اساس، داوران موظفند در مدت زمان مشخص شده و براساس سیاست ها و دستورالعمل نشریه اقدام به داوری مقاله نمایند.
مجله مطالعات تفسیر تطبیقی بر رعایت قوانین اخلاقی نشر تاکید دارد و در مواجهه با سرقت علمی طبق قوانین عمل خواهد کرد.

نویسندگان محترم در ارائه مقالات خود به نکات زیر توجه فرمایید:

 

  • فایل اسامی نویسندگان باید شامل عنوان مقاله، نام نویسندگان، وابستگی سازمانی، ایمیل سازمانی، شماره تلفن و آدرس کامل منزل باشد.
  • فایل متن اصلی مقاله باید شامل عنوان مقاله، چکیده و کلیدواژگان، متن اصلی، نتیجه تحقیق، منابع پایانی باشد و شامل هیچ گونه اطلاعاتی در مورد هویت نویسندگان نباشند.
  • فرم تعارض منافع باید با دقت تکمیل و به صورت فیزیکی امضا گردد.
  • فرم تعهد نامه نویسندگان باید  با دقت تکمیل و به صورت فیزیکی امضا نمایند

مراحل ارزیابی مقالات

1. دریافت مقاله از طریق سامانه نشریه (مقالاتی که از طریق ایمیل یا روش هایی به جز سامانه به مجله ارسال شود، در روند بررسی مجله قرار نخواهد گرفت)

2. ارزیابی اولیه مقاله مطابق با شاخص های اصلی نشریه (موضوع، نویسندگان، ساختار مقاله و ...)

3. بررسی مقاله به لحاظ سرقت علمی و مشابهت یابی از طریق سامانه مشابهت یابی سمیم نور (لازم به ذکر است صرفا مقالاتی که در مرحله 2 واجد شرایط باشند، مشابهت خواهند شد، در غیر این صورت مقاله رد یا به نویسنده جهت اصلاح ارجاع خواهد شد)

4. ارسال مقاله به حداقل 2 داور متخصص در زمینه موضوعی مقاله

5. اعلام نتیجه داوری به نویسنده(عدم پذیرش/ نیاز به بازنگری)

6. پیگیری بازنگری مقالات از نویسندگان

7. ارسال مقاله بازنگری شده به داور تطبیقی (پذیرش /عدم پذیرش)

8 . اعلام نتیجه داوری تطبیقی به نویسنده (پذیرش / عدم پذیرش)

9. ارسال نامه پذیرش به نویسنده

10. قرار دادن مقاله در بخش مقالات پذیرفته شده برای انتشار

11. تعیین شماره ای که مقاله در آن منتشر خواهد شد (با نظر هیات تحریریه)

12. ارسال مقاله به ویراستار

13. ارسال مقاله ویراست شده به نویسنده جهت رفع ابهامات و تایید نهایی قبل از انتشار

14. ارسال فایل نهایی تایید شده توسط نویسنده به صفحه آرایی

15. انتشار مقاله در سامانه مجله

16. ارسال ایمیل اطلاع رسانی انتشار مقاله به نویسندگان مقالات هر شماره و سایر مخاطبان

17. ارسال مقالات به پایگاه ها و نمایه های ملی و بین المللی

 

نمودارفرایند پذیرش مقالات