بررسی تطبیقی آراء و نظریات آیت الله خویی، آیت الله معرفت و تئودور نولدکه پیرامون جمع قرآن کریم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم قرآن و حدیث، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

2 استادیار گروه علوم قرآن و حدیث، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

چکیده

هدف تحقیق حاضر، «بررسی تطبیقی آراء و نظریات تئودور نولدکه و آیت الله خویی و آیت الله معرفت پیرامون جمع قرآن کریم» است. لذا، سعی شده که با بررسی ادله و اقوال این سه اندیشمند علوم‌قرآنی آنچه که به حق نزدیکتر است، مشخص گردد. آیت‌الله خویی، معتقد است که یکی از ادله مهم عدم جمع‌آوری قرآن در زمان پس از حیات پیامبر(ص)، تناقض محتوایی روایاتی است که گردآوری قرآن را مربوط به زمان خلفا می‌دانند و آیت الله معرفت معتقد است که جمع قرآن بعد از رحلت پیامبر صورت گرفته، در صورتیکه، نولدکه ادعا می‌کند جمع نشدن قرآن در زمان پیامبر یک امر روشن و بدیهی است،‌ در صورتی که دست کم باید مشخص می‌کرد منظورش از جمع نشدن قرآن، در یک مصحف بوده و یا شواهد تاریخی بر این مطلب اقامه می‌نمود که این امر باعث بطلان نظریه نولدکه پیرامون جمع قرآن می‌باشد. با توجه به ادله‌ی ارائه شده اثبات گردید که آراء و نظریات آیت الله معرفت‌ (ره) قابل قبول‌تر و به صواب نزدیک‌تر و نظریه ایشان پیرامون جمع قرآن، نظریه برتر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A comparative study of the opinions and theories of Theodor Noldeke and Ayatullah Khoei and Ayatullah Marefat about the collection of the Holy Quran

نویسندگان [English]

  • Mohammad Bereihi Bahmanshiri 1
  • seyed hesamoldin hoseini 2
1 Department of Quran and hadith sciences, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran
2 Assistant Professor of Department of Quran and hadith sciences, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran
چکیده [English]

The purpose of the present study is "a comparative study of the views and theories of Theodore Noldke and Ayatollah Khoei and Ayatollah Ma'rifat' on the collection of the Quran". Therefore, it has been attempted to determine what is closer to the truth by examining the arguments of these three Quranic scholars. Ayatollah Khoei believes that one of the important reasons for not collecting the Quran in the time of the Prophet's (pbuh) life is the contradiction in the content of the traditions that regard the compilation of the Quran as being about the time of the caliphs and according to Ayatollah Ma'rifat's view, collecting the Quran after death The Prophet knows, as well as, that Noldeke claims that not gathering the Qur'an during the time of the Prophet is a clear matter, if at least he had to indicate that the Qur'an was not collected at a time when he was presenting or providing historical evidence. This invalidates Noldeke's theory of the Qur'an. Based on the presented evidence, it was proved that the views and theories of Ayatollah Ma'rifat' were more acceptable and closer to the truth and their theory of the Qur'an was superior.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quran collecting
  • Theodore Noldeke
  • Ayatollah Khoei
  • Ayatollah Ma'
  • refat
  • Comparative Study