اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

سید کریم خوب بین خوش نظر

تفسیر و علوم قرآن استاد یار گروه تفسیر و علوم قرآن دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

khoshnazar110gmail.com

سردبیر

علی نصیری

تفسیر و علوم قرآن استاد گروه معارف اسلامی دانشگاه علم و صنعت

dr.alinasirigmail.com

مدیر داخلی

مهدی محمودی

علوم قرآن و حدیث کارشناس پژوهش سازمان مرکزی دانشگاه علوم و معارف قرآن/ دانشجوی دکتری رشته علوم قرآن و حدیث، دانشگاه ایلام

mahdim95yahoo.com
09189437058

اعضای هیات تحریریه

محمد جواد اسکندرلو

علوم قرآن و حدیث استاد گروه علوم قرآن و حدیث جامعه المصطفی العالمیه

i_mj_eskandarluimam.ac.ir

ابراهیم ابراهیمی

علوم قرآن و حدیث استاد گروه آموزشی الهیات (علوم قرآن و حدیث) دانشگاه علامه طباطبایی

e-ebrahimiaraku.ac.ir

سید سجاد ایزدهی

فقه سیاسی استاد گروه فقه سیاسی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی قم

sajjadizadyyahoo.com

کرم سیاوشی

علوم قرآن و حدیث دانشیار گروه الهیات دانشگاه بو علی سینا

karam.siyavoshiyahoo.com

سید محمد نقیب

تفسیر و علوم قرآن دانشیار گروه تفسیر و علوم قرآنی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

naghebquran.ac.ir

سید عبدالرسول حسینی زاده

علوم قرآن و حدیث دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

dimehquran.ac.ir

رضا امانی

زبان و ادبیات عرب دانشیار گروه زبان و ادبیات عرب دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

r.amani2007gmail.com

زهره اخوان مقدم

علوم قرآن و حدیث دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

dr.zo.akhavangmail.com