فراخوان مقاله اولین همایش ملی مطالعات تطبیقی قرآن پژوهی با رویکرد «بررسی اندیشه های تفسیری آیت الله العظمی جوادی آملی (مد ظله العالی)

فراخوان مقاله
اولین همایش ملی مطالعات تطبیقی قرآن پژوهی با رویکرد «بررسی اندیشه های تفسیری آیت الله العظمی جوادی آملی (مد ظله العالی)

برگزار کننده: دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم- دانشکده علوم قرآنی تهران

محور های فراخوان مقاله: 

  • بررسی تطبیقی مبانی تفسیری آیت الله جوادی آملی با مبانی تفسیری علامه طباطبایی و سایر مفسران شیعه و سنی؛
  • بررسی تطبیقی آرای تفسیری آیت الله جوادی آملی با آرای سایر مفسران شیعه و سنی در گستره موضوعات مختلف قرآنی؛
  • بررسی آرای تفسیری آیت الله جوادی آملی در نقد و تحلیل جریان نها نو اندیشی دینی؛
  • بررسی آرای تفسیری آیت الله جوادی آملی در نقد و تحلیل آرای مستشرقان؛
  • بررسی آرای تفسیری آیت الله جوادی آملی در نقد و تحلیل جریان های سلفی و تکفیری؛
  • و سایر موضوعات و مباحث تطبیقی در پرتو اندیشه های تفسیری آیت الله جوادی آملی؛