درباره نشریه

در باره نشریه مطالعات تفسیر تطبیقی :

کشور محل چاپ: جمهوری اسلامی ایران

ناشر: دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم (دانشکده علوم قرآنی تهران)

شبای چاپی: 2476-5317

شاپای الکترونیکی: 2676-3044

قابل دسترسی: .olomquran.ir

درصد پذیرش مقالات:30

نوبت چاپ: دوفصلنامه

زبان مجله: فارسی(چکیده انگلیسی)

حوزه تخصصی: پژوهش های تطبیقی حوزه قرآن کریم

نوع مجله:علمی

دسترسی آزاد به متن مقالات :بله

نوع داوری: داوری بسته حداکثر 30 روزه

ایمیل مجله:tehran@quran.ac.ir

ایمیل پشتیبان:mtquranp@gmail.com