چگونگی مواجهه‌ی مکارم شیرازی با آرای تفسیری علامه طباطبایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای علوم قرآن و حدیث دانشگاه شهید چمران اهواز

2 استادیار، دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم، دانشکده علوم قرآنی شاهرود، شاهرود، ایران.

3 دانشجوی دکترای علوم قرآن و حدیث دانشگاه شهید چمران اهواز

4 دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث، دانشگاه شهید چمران اهواز.

چکیده

مکارم شیرازی در آثار قرآنی و تفسیری‌اش، به‌طور گسترده‌ و در گونه‌های بسیاری نظرات علامه طباطبایی را ذکر و مورد بحث و بررسی قرار داده است. این پژوهش که با روش توصیفی-تحلیلی و با ابزار کتابخانه‌ای انجام شده است، رویکردهای مکارم شیراری نسبت به المیزان را در مواردی ازجمله: تمجید از علامه و المیزان، استناد به نظرات و روایات موجود در المیزان، تأیید نظرات علامه، مقایسه‌ی نظرات مؤلف المیزان با آرای خود و دیگران، اشکال به نظرات علامه و نقد آرای ایشان برشمرده است. مهم‌ترین رویکرد مؤلف تفسیر نمونه به المیزان؛ استناد می‌باشد که در موارد گسترده، در تفسیر نمونه و همچنین دیگرآثار قرآنی‌اش مشهود می‌باشد که البته اغلب موارد استنادات ایشان به المیزان، متکی بر روش تفسیری قرآن به قرآن می‌باشد. بر همین اساس می‌توان گفت مکارم از روش و آرای تفسیری علامه تأثیر پذیرفته و حجم قابل توجهی از آثار قرآنی و تفسیری خود را با تکیه بر روش قرآن به قرآن نگاشته است. البته ایشان فقط به استناد و تأیید نظرات علامه اکتفا ننموده، بلکه گاهی نظر خود و دیگران را بر دیدگاه علامه ترجیح داده و ذیل آیاتی نیز نظراتی بر خلاف نظرات علامه بیان نموده و اشکالاتی به نظرات ایشان داشته و نقدهایی به آرای وی وارد نموده است که البته در مواردی نظرات آن‌ها مشترک بوده و اختلاف‌شان تنها در الفاظ بوده، همچنین گاهی نظر علامه صحیح بوده و نقدهای ایشان از اعتبار لازم برخوردار نیست و در مواقعی نیز نظرات انتقادی ایشان صحیح و نظر ایشان ارجح می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

How Makarem Shirazi faced the interpretive opinions of Allameh Tabatabai

نویسندگان [English]

  • amanolah naseri karimnand 1
  • rooholla mohammadi 2
  • fatemeh moradi kohnaki 3
  • hamzeh obeidy neisy 4
1 Ph.D. in Quran and Hadith Sciences, Shahid Chamran University, Ahvaz
2 Assistant Professor, Holy Quran Sciences and Education University, Faculty of Quranic Sciences Shahrood, Shahrood, Iran.
3 Ph.D student of Quran and Hadith Sciences, Shahid Chamran University, Ahvaz
4 PhD student of Quran and Hadith Sciences, Shahid Chamran University of Ahvaz
چکیده [English]

Makarem Shirazi has mentioned and discussed the opinions of Allameh Tabatabai widely and in many ways in his Qur'anic and interpretive works. This research, which was carried out with a descriptive-analytical method and library tools, examined the approaches of Makarem Shirari towards Al-Mizan in cases such as: Praising Allameh and Al-Mizan, quoting opinions and narrations in Al-Mizan, confirming Allameh's opinions, comparing the opinions of the author of Al-Mizan with his own and others' opinions, objections to Allameh's opinions and criticism of his opinions are listed. The most important approach of the author of Nemuneh interpretation to Al-Mizan; It is a reference that is evident in many cases, in his Nemuneh interpretation and also in his other Quranic works, of course, most of his references to Al-Mizan rely on the method of interpreting the Qur'an to the Qur'an. Of course, he did not limit himself to citing and confirming Allameh's opinions, but sometimes he preferred his own opinion and that of others over Allameh's opinion, and he expressed opinions contrary to Allameh's opinions under the verses, and he had problems with his opinions and criticized his opinions, of course, in some cases their opinions are common and their differences are only in words, also sometimes Allameh's opinion is correct and his criticisms do not have the necessary validity, and sometimes his critical opinions are correct and his opinion is preferable.

کلیدواژه‌ها [English]

  • interpretive opinions
  • Allameh Tabatabai
  • Al-Mizan
  • Quranic works of Makarem Shirazi