اخبار و اعلانات

مهم ترین محورها و اهداف دوفصلنامه مطالعات تطبیقی قرآن پژوهی به شرح ذیل اعلام می گردد:

- بررسی تطبیقی دیدگاه­های مختلف در علوم قرآن؛ همچون تاریخ قرآن، اعجاز قرآن، اسباب النزول و ...؛ - بررسی تطبیقی دیدگاه­های ادبا و علمای علوم بلاغت در خصوص مباحث ادبی و بلاغی قرآن؛ - بررسی تطبیقی دیدگاه­ های مفسران در تفسیر واژگان، عبارات و آیات قرآنی؛ - بررسی تطبیقی آرای مختلف مفسّران در تفسیر موضوعی آیات؛ - بررسی تطبیقی دیدگاه­های دانشمندان علوم قرآنی با مفسّران قرآن در حوزه­های مختلف قرآنی؛ - بررسی تطبیقی دیدگاه­های قرآن پژوهان و مفسّران معاصر و قدیم در حوزه­های مختلف قرآنی بررسی تطبیقی روش­های تفسیری مفسّران؛ - بررسی تطبیقی ...

مطالعه بیشتر

فراخوان مقاله اولین همایش ملی مطالعات تطبیقی قرآن پژوهی با رویکرد «بررسی اندیشه های تفسیری آیت الله العظمی جوادی آملی (مد ظله العالی)

برگزار کننده: دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم- دانشکده علوم قرآنی تهران محور های فراخوان مقاله:  بررسی تطبیقی مبانی تفسیری آیت الله جوادی آملی با مبانی تفسیری علامه طباطبایی و سایر مفسران شیعه و سنی؛ بررسی تطبیقی آرای تفسیری آیت الله جوادی آملی با آرای سایر مفسران شیعه و سنی در گستره موضوعات مختلف قرآنی؛ بررسی آرای تفسیری آیت الله جوادی آملی در نقد و تحلیل جریان نها نو اندیشی دینی؛ بررسی آرای تفسیری آیت الله جوادی آملی در نقد و تحلیل آرای مستشرقان؛ بررسی آرای تفسیری آیت الله جوادی آملی در نقد و تحلیل جریان های سلفی و تکفیری؛ و سایر موضوعات و مباحث ...

مطالعه بیشتر