تفسیر تطبیقی، اغراض و فواید

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 استاد گروه قرآن پژوهی، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

2 دانشیار گروه علوم قرآنی و حدیث، دانشگاه قم

3 دانشجوی دکتری علوم قرآنی و حدیث، دانشگاه قم

چکیده

تفسیر تطبیقی موضوعی نوپدید در حوزه تفسیر و تفسیر پژوهی است که در دو دهه گذشته با اقبال زیادی در محافل قرآن پژوهی مواجه شده است. با اینکه پژوهشهای فراوانی در حوزه تفسیر تطبیقی یا مطالعات تطبیقی قرآنی تاکنون منتشر شده اما در حوزه مباحث نظری تفسیر تطبیقی و مطالعات تطبیقی قرآنی پژوهش ـ به جز چند مقاله پراکنده ـ درخوری انجام نگرفته است. مقاله حاضر با روش توصیفی تحلیلی مسأله اغراض و فواید تفسیر تطبیقی را به عنوان یکی از مباحث نظری این دانش به بحث گذاشته به این سؤال اساسی پاسخ دهد که تفسیر تطبیقی و مطالعات تطبیقی قرآنی چه اغراض و فوایدی را دنبال می‌کند؟ یا: چه اغراض و فوایدی را باید دنبال کند؟ حاصل این پژوهش آن است که با تفکیک میان اغراض و فواید و تبیین و نقد دیدگاه صاحب نظران نه غرض برای تفسیر تطبیقی به معنای عام، شامل هر نوع مطالعه تطبیقی که یک محور آن قرآن است، شناسایی و فواید بیشتری را برای این شیوه مطالعات قرآن یاد کرده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparative interpretation, purposes and benefits

نویسندگان [English]

  • sayyed mahmood tayyeb hsoseini 1
  • mohammad kazem rahman setayesh 2
  • Motahareh sadat Tayeb hoseini 3
1 عProfessor of Quranic Studies Department, Research Institute of Hawzah and University, Qom.ضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
2 Associate Professor, Department of Quranic Sciences and Hadith, University of Qom
3 PhD Student of Quran and Hadith Sciences, Qom University, Qom
چکیده [English]

Comparative interpretation is a new topic in the field of interpretation and research, which has been very popular in the Qur'an research circles in the last two decades. Although many researches have been published in the field of comparative interpretation or comparative Quranic studies, but in the field of theoretical topics of comparative interpretation and comparative Quranic studies, no research has been done except for a few scattered articles. The present article discusses the purpose and benefits of comparative interpretation with the descriptive analytical method as one of the theoretical topics of this knowledge to answer the basic question that what are the purposes and benefits of comparative interpretation and comparative Quranic studies? Or: What goals and benefits should he pursue? The result of this research is that by distinguishing between the purposes and benefits and explaining and criticizing the views of experts, not the purpose for comparative interpretation in the general sense, including any type of comparative study that has the Qur'an as a focus, identifying and identifying more benefits for this method of studying the Qur'an. has remembered

کلیدواژه‌ها [English]

  • Comparative interpretation"
  • Purposes of comparative interpretation"
  • Benefits of comparative interpretation"
  • "
  • Difference between purposes and benefits"