اهداف و چشم انداز

اهداف و چشم انداز

  • بررسی تطبیقی دیدگاه­های مفسران در حوزه انواع تفاسیر اجتماعی، اخلاقی، ادبی، اشاری، تاریخی، تربیتی، علمی و ...
  •  بررسی تطبیقی آرای مفسّران در گونه های مختلف تفسیر موضوعی
  • بررسی تطبیقی روش ­های تفسیری مفسّران
  • بررسی تطبیقی دیدگاه­های مستشرقان و اندیشمندان مسلمان در حوزه هرمنوتیک و تفسیر متن
  • بررسی تطبیقی مکاتب تفسیری 
  • بررسی تطبیقی دیدگاه­ های مفسران در تفسیر واژگان، عبارات و آیات قرآنی 
  • بررسی تطبیقی آرای تفسیری مفسّران شیعی و سنّی