داوران

 

نام داور رشته تخصصی وابستگی سازمانی
سکینه آخوند علوم قرآن و حدیث استادیار علوم قرآن و حدیث دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم- قم
علی اصغر آخوندی استادیار گروه معارف دانشگاه صنعتی شاهرود
نفیسه آذربایجانی علوم قرآن و حدیث استادیار علوم قرآن و حدیث دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم- اصفهان
مهدی آریان فر معارف اسلامی استادیار معارف اسلامی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم-بجنورد
علی آهنگ علوم قرآن و حدیث استادیار علوم قرآن و حدیث دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم- بجنورد
محمود ابوترابی علوم قرآن و حدیث استادیار علوم قرآن و حدیث دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم- آمل
خدیجه احمدی بیغش علوم قرآن و حدیث استادیار گروه قرآن و حدیث دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس
زهره اخوان مقدم علوم قرآن و حدیث دانشیار علوم قرآن و حدیث دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم-تهران
سید محمد اسماعیلی علوم قرآن و حدیث استادیار علوم قرآن و حدیث و دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم- خمین
صمد اسمی قیه باشی علوم قرآن و حدیث استادیار علوم قرآن و حدیث دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم- کرمانشاه
مسعود اقبالی زبان و ادبیات عربی استادیار زبان و ادبیات عرب دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم- کرمانشاه
رضا امانی زبان و ادبیات عربی استادیار زبان و ادبیات عرب دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم- تهران
ایوب امرائی علوم قرآن و حدیث استادیار علوم قرآن و حدیث دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی- بروجرد
علی حاجی خانی دانشیار علوم قرآن و حدیث دانشگاه تربیت مدرس تهران
رحیم حاصلی ایرانشاهی تفسیر تطبیقی دانش آموخته دکتری رشته تفسیر تطبیقی
حمید حسن زاده علوم قرآن و حدیث استادیار علوم قرآن وحدیث دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
علی حسن نیا معارف اسلامی استادیار گروه الهیات و معارف اسلامی دانشگاه شاهد
سید قاسم حسینی علوم قرآن و تفسیر استادیار علوم قرآن و تفسیر دانشگاه علوم ومعارف قرآن کریم قم
سید معصوم حسینی معارف اسلامی استادیار گروه معارف اسلامی دانشگاه علوم و معارف
سید عبدالرسول حسینی زاده تفسیر قرآن استادیار گروه تفسیر و علوم قرآن دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم، قم
حسین خانی کلقای زبان و ادبیات عربی استادیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه علوم ومعارف قرآن کریم-خوی
مهیار خانی مقدم علوم قرآن و حدیث استادیار گروه قرآن و حدیث دانشگاه گیلان رشت ایران
سمیه خلیلی آشتیانی معارف اسلامی استادیار گروه معارف اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب
سید کریم خوب بین خوش نظر معارف اسلامی استادیار گروه معارف اسلامی دانشگاه علوم ومعارف قرآن کریم -قم
ابوالفضل خوش منش علوم قرآن و حدیث دانشیار علوم قرآن و حدیث دانشگاه تهران
فاطمه دست رنج علوم قرآن و حدیث دانشیار علوم قرآن و حدیث، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه اراک
زهرا دیانی دردشتی علوم قرآن و حدیث،دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام (ره)شهرری، تهران، ایران
محسن دیمه کار علوم قرآن و حدیث استادیار علوم قرآن و حدیث دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
کبری راستگو زبان و ادبیات عربی دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم، مشهد
محسن رجبی قدسی علوم قرآن و حدیث استادیار علوم قرآن و حدیث دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
سلمان رضوان خواه معارف اسلامی استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان استان فارس
کاوس روحی برندق دانشیار علوم قرآن و حدیث دانشگاه تربیت مدرس تهران
زینب روستایی زبان و ادبیات عربی استادیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم،
باقر ریاحی مهر استادیار گروه قرآن ومستشرقان، جامعه المصطفی العالمیه
مرتضی سازجینی استادیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
رضا سعادت نیا علوم قرآن و حدیث استادیار علوم قرآن و حدیث، دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم- اصفهان
سیده فاطمه سلیمی زبان و ادبیات عربی استادیار زبان و ادبیات عربی، دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
الهه شاه‌پسند علوم قرآن و حدیث استادیار علوم قرآن و حدیث دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم مشهد
علی اصغر شعاعی علوم قرآن و حدیث استادیار علوم قرآن و حدیث دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
محمد اسماعیل صالحی زاده علوم قرآن و حدیث استادیار علوم قرآن و حدیث دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
محمد علی طاهری نژاد قرآن و روان شناسی استادیار قرآن و روان شناسی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم- مشهد
طاهره سادات طباطبایی علوم قرآن و حدیث استادیار علوم قرآن وحدیث دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
سید محمود طیب حسینی عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
مصطفی عطار آبکناری معارف اسلامی استادیارگروه معارف اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی، کرج
عظیم عظیم پور علوم قرآن و حدیث استادیار علوم قرآن وحدیث دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
علی غضنفری علوم قرآن و حدیث دانشیار دانشگاه علوم و معارف قرآن دانشکده علوم و معارف قرآن کریم تهران
یعقوب فتحی علوم قرآن و حدیث استادیار علوم قرآن و حدیث دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
جواد فرامرزی علوم قرآن و حدیث استادیار علوم قرآن و حدیث دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - آمل
محمد فراهانی فقه و اصول استادیار فقه واصول دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم تهران
مجتبی قربانیان علوم قرآن و حدیث استادیار علوم قرآن و حدیث دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - اصفهان
معصومه قنبرپور معارف اسلامی استادیار معارف اسلامی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم خوی
جواد کارخانه زبان و ادبیات عربی استادیار زبان و ادبیات عرب دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
فاطمه کاظم زاده زبان و ادبیات عربی استاد یار زبان و ادبیات عربی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
علیرضا کاوند علوم قرآن و حدیث استادیار علوم قرآن و حدیث دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - تهران
محمد مهدی کریمی نیا علوم قرآن و حدیث استادیار علوم قرآن و حدیث دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم خمین
حمید کمانکش علوم قرآن و حدیث استاد یار علوم قرآن و حدیث دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
داود کمیجانی تفسیر تطبیقی دکترای مطالعات اسلامی و مدرس دانشگاه تهران
علی محمدی آشنانی علوم قرآن و تفسیر استادیار گروه علوم قرآن و تفسیر دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم تهران
حمید محمدی راد علوم قرآن و تفسیر استادیار تفسیر و علوم قرآن دانشگاه علوم ومعارف قرآن کریم
مجید معارف معارف اسلامی استاد الهیات و معارف اسلامی- دانشگاه تهران
حسین مقدس فقه و اصول استادیار فقه واصول دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم- ملایر
مهدی مقدسی معارف اسلامی استادیار حقوق دانشگاه جامع امام حسین.(ع)
عیسی ملاشاهی زارع علوم قرآن و حدیث استادیار علوم قرآن و حدیث دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
سید مصطفی ملیحی استادیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم، تهران
رضا مهدیانفر فقه و اصول استادیار فقه و اصول دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - ملایر
سید جعفر موسوی گیلانی فقه و اصول استادیار فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی پرند
سید محمد حسین میری معارف اسلامی استادیار گروه معارف اسلامی دانشگاه کشاوری و منابع طبیعی خوزستان
روح الله ناظمی علوم قرآن و حدیث استادیار علوم قرآن و حدیث دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - زاهدان
زهره نریمانی علوم قرآن و حدیث استادیار علوم قرآن و حدیث دانشگاه علوم ومعارف قرآن کریم-کرمانشاه
مریم نظربیگی علوم قرآن و حدیث استادیار علوم قرآن و حدیث دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی- بروجرد
مجتبی نوروزی علوم قرآن و حدیث استادیار علوم قرآن و حدیث دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم مشهد
بهمن هادیلو زبان و ادبیات عربی استادیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم مراغه
محمد علی همتی علوم قرآن و حدیث استادیار علوم قرآن و حدیث دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم- شیراز
عباس یوسفی تازه کندی تفسیر تطبیقی استادیار تفسیر تطبیقی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم -مراغه