کلیدواژه‌ها = تفسیر
بررسی اختلافات تفسیری فریقین درباره آیات تشریعی حوزه نکاح

دوره 8، شماره 2، دی 1402

علی غضنفری؛ فاطمه اردستانی؛ زهرا قربان خانی


بررسی تطبیقی آرای تفسیری تسنیم و التهمید در اعجاز قرآن کریم

دوره 8، شماره 1، تیر 1402، صفحه 262-280

زهرا درویش؛ طاهره سادات طباطبایی


بررسی تطبیقی دیدگاه مفسران دربارة آیات ناظر به استغفار رسول اکرم (ص) (در آیات 19 سورة محمد و 104 سورة نساء)

دوره 7، شماره دوم، اسفند 1401، صفحه 64-85

رحیم حاصلی ایرانشاهی؛ مصطفی کریمی؛ مهدی محمودی