بررسی واژگان مترادف در قرآن کریم از نگاه ابو هلال عسکری با تکیه بر دیدگاه لغویان و مفسران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

    از جمله مسائلی که در گذشته و امروزه میان لغویان و مفسران مطرح و مورد اختلاف بوده، وجود یا عدم وجود واژگان مترادف در قرآن کریم است.. «ابو هلال عسکری» در این زمینه کتابی گرانمایه تحت عنوان «معجم الفروق فی اللغة» نگاشته که در آن به تفاوت بین کلمات مترادف پرداخته است. وی تلاش نموده تا به بیان تفاوت واژگانی بپردازد که با یکدیگر دارای قرابت معنایی می­باشند. نگارندگان مقاله حاضر کوشیده­اند تا با تکیه بر آرای لغویان و مفسران به بررسی دیدگاه ابو هلال در خصوص واژگان قریب المعنی پرداخته و میزان مطابقت یا عدم مطابقت آرای وی را با صاحبان معاجم و تفاسیر مورد بررسی قرار دهند.
    در این مقاله که با تکیه بر شیوه توصیفی- تحلیلی انجام شده، مشخص می­گردد که در بیشتر موارد آراء ابوهلال عسکری همسو با نظرات لغویان و مفسران بوده، اما در مواردی نیز آنچه وی در بیان فرق میان واژه­ها بیان نموده مبنای لغوی و تفسیری ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Observing the synonymous words in holly Quran From the perspective of Abo helal Askari relying on the viewpoints of interpreters and scholars

چکیده [English]

The existence or absence of the synonymous words in holly Quran is among the issues discussed before and now by the scholars and the interpreters. The first hypothesis is on the absence of any synonymous word in Arabic language and specific word is specified for per meaning. Abo Helal Askari is the writer of valuable book titled (Moajam Al-frogh Fe Al- Loghah) in this field focused on the difference of the synonymous words. He tried to clarify the difference of the words having semantic proximity. The writers of the present article also tried to observe his perspective on synonymous words relying on the opinions of scholars and the interpreters to observe the compliance or incompliance of his vote with the owners of the interpretations.
In this article which is done by relying on descriptive- analytical method ,clarified that in most of the cases ,the opinions of Abo Helal Askari is in compliance with the opinions of the scholars and the interpreters, but in some cases his vote on the difference between the words isn`t having any lexical and interpretative basis.

کلیدواژه‌ها [English]

 • synonymy in Quran
 • Abo Helal Askari
 • Word
 • Interpretation
 1.    «قرآن کریم»؛

  1. آلوسى ،سیدمحمود(1415ق)‏: «روح ­المعانى»‏، بیروت: دارالکتب­العلمیه‏‏، چاپ اول.
  2. ابن فارس، احمد بن فارس‏( بی تا): «معجم مقاییس اللغه»، قم: مکتب الاعلام الاسلامی‏، چاپ اول.
  3. ابن منظور، محمد بن مکرم (بی تا): «لسان العرب»، بیروت: دار صادر، چاپ سوم.
  4. اندلسى، ابوحیان محمد بن یوسف (1420 ق): «البحر المحیط»، بیروت: دار الفکر، چاپ اول.
  5. بنت الشاطى‏، عائشة بنت عبد الرحمن (1984م): «الإعجاز البیانی للقرآن»، ‏القاهرة، دارالمعارف، الطبعة الثانیة‏.
  6. جوهرى، اسماعیل بن حماد،(بی تا):  «صحاح‏ اللغة»، بیروت: دار العلم للملایین‏، چاپ اول.
  7. راغب اصفهانى، حسین بن محمد (بی تا): «مفردات ألفاظ القرآن»، بیروت: دار القلم‏، چاپ اول.
  8. زبیدى ، محمد بن محمد مرتضی (بی تا): «تاج العروس من جواهر القاموس»، تحقیق: علی شیرى، بیروت، دار الفکر، چاپ اول.
  9. ‏زمخشرى، محمود (1407ق): «الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل»‏، بیروت: دار الکتاب العربی، چاپ سوم.
  10. طباطبایى، سیدمحمدحسین (1417ق): «المیزان فى تفسیر القرآن»، قم: دفتر انتشارات اسلامی جامعه­ی مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ پنجم.
  11. طبرسى، فضل بن حسن ( 1372 ش): «مجمع البیان فى تفسیر القرآن»‏، تهران: انتشارات ناصر خسرو، چاپ سوم.
  12. عسکرى، حسن بن عبدالله ( 1386 ش): «معجم الفروق اللغویة»، ترجمه: مهدی کاظمیان، زهرا رضا خواه، تعلیق و تصحیح: دکتر محمد علوی مقدم، دکتر ابراهیم الدسوقی شتا، قم: مؤسّسة النشر الإسلامی، الطبعة الرابعة.
  13. فراهیدى، خلیل بن احمد (بی تا): «کتاب العین»، قم: نشر هجرت‏، چاپ دوم.
  14. فیروز آبادى، محمد بن یعقوب (بی تا): «القاموس المحیط»، بیروت: دار الکتب العلمیة، چاپ اول.
  15. فیومى، احمد بن محمد (بی تا): «المصباح المنیر فى غریب الشرح الکبیر للرافعى»، قم: موسسة دار الهجرة، چاپ دوم.
  16. قرشى، على‏اکبر (1371ش): «قاموس قرآن»، تهران: دار الکتب الاسلامیه‏، چاپ ششم.
  17. مصطفوى، حسن (بی تا): «التحقیق فى کلمات القرآن الکریم»‏، بیروت: دار الکتب العلمیة‏‏، چاپ سوم.