دوره و شماره: دوره 7، شماره اول - شماره پیاپی 13، آبان 1401 
نقد تحلیلی آراء مستشرقان درباره اصحاب کهف

اکرم سادات سیدی؛ سید محمد علوی زاده