داوران

 

نام داور رشته تخصصی سمت / سازمان
سکینه آخوند
مهدی آریان فر قرآن دانشکده علوم قرآنی بجنورد
علی آهنگ قرآن دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم- دانشکده علوم قرآنی بجنورد
خدیجه احمدی بیغش
زهره اخوان مقدم دانشیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
سید محمد اسماعیلی دانشکده علوم قرآنی خمین
صمد اسمی قیه باشی
مسعود اقبالی
رضا امانی
ایوب امرائی هیات علمی دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی- بروجرد
حمید حسن زاده استادیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
سید قاسم حسینی قرآن دانشگاه علوم ومعارف قرآن کریم قم
سید معصوم حسینی
سید عبدالرسول حسینی زاده
حسین خانی کلقای
سمیه خلیلی آشتیانی قرآن استادیار گروه معارف اسلامی / دانشگاه آزاد اسلامی / واحد تهران غرب
سید کریم خوب بین خوش نظر
ابوالفضل خوش منش
کبری راستگو استادیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم، دانشکدۀ علوم قرآنی مشهد
زینب روستایی
رضا سعادت نیا
سیده فاطمه سلیمی
الهه شاه‌پسند قرآن هیئت علمی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
علی اصغر شعاعی
فاطمه شعبانی کارشناس کتابخانه و مجله
محمد اسماعیل صالحی زاده معاون آموزشی
محمد علی طاهری نژاد
طاهره سادات طباطبایی استاد یار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
ربابه عزیزی کارشناسی ارشد
عظیم عظیم پور
علی غضنفری دانشکده علوم و معارف قرآن کریم تهران
یعقوب فتحی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
جواد فرامرزی
محمد فراهانی قرآن استادیار و عضو هیات علمی دانشکده علوم قرآنی تهران
مجتبی قربانیان
معصومه قنبرپور
فاطمه کاظم زاده دانشگاه علوم و معارف قرآن
علیرضا کاوند قرآن
محمد مهدی کریمی نیا دانشکده علوم قرآنی خمین
داود کمیجانی علوم و فنون تهران ایران
علی محمدی آشنانی رییس دانشکده علوم قرآنی
حمید محمدی راد دانشگاه علوم ومعارف قرآن کریم - دانشکده مراغه
مجید معارف
حسین مقدس
مهدی مقدسی قرآن هیات علمی و استادیار دانشگاه جامع امام حسین.ع.
عیسی ملاشاهی زارع قرآن هیأت علمی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم/ ریاست دانشکده علوم قرآنی زاهدان
رضا مهدیانفر
سید جعفر موسوی گیلانی دانشگاه آزاد اسلامی پرند
سید محمد حسین میری مدیرگروه معارف اسلامی دانشگاه کشاوری و منابع طبیعی خوزستان
روح الله ناظمی قرآن هیات علمی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
زهره نریمانی استادیار دانشگاه علوم ومعارف قرآن کریم
مریم نظربیگی دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی- بروجرد
مجتبی نوروزی استادیار دانشکده علوم قرآنی مشهد
بهمن هادیلو
عباس یوسفی تازه کندی قرآن دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم