داوران

 

نام داور سمت / سازمان
سکینه آخوند استادیار علوم قرآن و حدیث دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم- قم
نفیسه آذربایجانی استادیار علوم قرآن و حدیث دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم- اصفهان
مهدی آریان فر استادیار معارف اسلامی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم-بجنورد
علی آهنگ استادیار علوم قرآن و حدیث دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم- بجنورد
محمود ابوترابی استادیار علوم قرآن و حدیث دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم- آمل
خدیجه احمدی بیغش دانشگاه تربیت مدرس
زهره اخوان مقدم دانشیار علوم قرآن و حدیث دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم-تهران
سید محمد اسماعیلی استادیار علوم قرآن و حدیث و دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم- خمین
صمد اسمی قیه باشی استادیار علوم قرآن و حدیث دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم- کرمانشاه
مسعود اقبالی استادیار زبان و ادبیات عرب دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم- کرمانشاه
رضا امانی استادیار زبان و ادبیات عرب دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم- تهران
ایوب امرائی استادیار علوم قرآن و حدیث دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی- بروجرد
حمید حسن زاده استادیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
علی حسن نیا
سید قاسم حسینی دانشگاه علوم ومعارف قرآن کریم قم
سید معصوم حسینی
سید عبدالرسول حسینی زاده
حسین خانی کلقای استادیار دانشگاه علوم ومعارف قرآن کریم
سمیه خلیلی آشتیانی استادیار گروه معارف اسلامی / دانشگاه آزاد اسلامی / واحد تهران غرب
سید کریم خوب بین خوش نظر
ابوالفضل خوش منش
فاطمه دست رنج علوم قرآن و حدیث، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه اراک
کبری راستگو استادیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم، دانشکدۀ علوم قرآنی مشهد
زینب روستایی
رضا سعادت نیا
سیده فاطمه سلیمی
الهه شاه‌پسند هیئت علمی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
علی اصغر شعاعی
محمد اسماعیل صالحی زاده معاون آموزشی
محمد علی طاهری نژاد
طاهره سادات طباطبایی استاد یار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
مصطفی عطار آبکناری هیئت علمی گروه معارف اسلامی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران
عظیم عظیم پور
علی غضنفری دانشکده علوم و معارف قرآن کریم تهران
یعقوب فتحی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
جواد فرامرزی
محمد فراهانی استادیار و عضو هیات علمی دانشکده علوم قرآنی تهران
مجتبی قربانیان
معصومه قنبرپور
فاطمه کاظم زاده دانشگاه علوم و معارف قرآن
علیرضا کاوند
محمد مهدی کریمی نیا دانشکده علوم قرآنی خمین
حمید کمانکش دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
داود کمیجانی علوم و فنون تهران ایران
علی محمدی آشنانی رییس دانشکده علوم قرآنی
حمید محمدی راد دانشگاه علوم ومعارف قرآن کریم - دانشکده مراغه
مجید معارف
حسین مقدس
مهدی مقدسی هیات علمی و استادیار دانشگاه جامع امام حسین.ع.
عیسی ملاشاهی زارع هیأت علمی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم/ ریاست دانشکده علوم قرآنی زاهدان
رضا مهدیانفر
سید جعفر موسوی گیلانی دانشگاه آزاد اسلامی پرند
سید محمد حسین میری مدیرگروه معارف اسلامی دانشگاه کشاوری و منابع طبیعی خوزستان
روح الله ناظمی هیات علمی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
زهره نریمانی استادیار دانشگاه علوم ومعارف قرآن کریم
مریم نظربیگی دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی- بروجرد
مجتبی نوروزی استادیار دانشکده علوم قرآنی مشهد
بهمن هادیلو
محمد علی همتی هیئت علمی
عباس یوسفی تازه کندی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم