داوران

 

نام داور رشته تخصصی سمت / سازمان
زهره اخوان مقدم دانشیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
رضا امانی
حمید حسن زاده استادیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
سمیه خلیلی آشتیانی قرآن
سید کریم خوب بین خوش نظر
ابوالفضل خوش منش
فاطمه شعبانی کارشناس کتابخانه و مجله
طاهره سادات طباطبایی استاد یار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
ربابه عزیزی کارشناسی ارشد
علی غضنفری دانشکده علوم و معارف قرآن کریم تهران
محمد فراهانی
فاطمه کاظم زاده دانشگاه علوم و معارف قرآن
داود کمیجانی علوم و فنون تهران ایران
علی محمدی آشنانی رییس دانشکده علوم قرآنی
مجید معارف