دو فصلنامه علمی - تخصصی

«مطالعات تطبیقی قرآن پژوهی»

 

  • نوع اعتبار                        علمی  -  تخصصی
  • توالی انتشار                     دو فصلنامه
  • نوع داوری:                       دوسو ناشناس
  • زبان نشریه                       فارسی (چکیده: انگلیسی)
  • نوع انتشار                        الکترونیکی
  • نوع دسترسی                   رایگان (تمام متن)
  • دسته بندی موضوعی         ندارد
  • هزینه بررسی و انتشار       دارد

 

قابل توجه  نویسندگان محترم؛

رعایت کامل شیوه‌نامه نگارش مقاله که در قسمت راهنمای نویسندگان آمده، ضروری است.

در صورت عدم رعایت موارد مذکور، مقاله مورد بررسی قرار نمی‌گیرد.

شماره جاری: دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1397، صفحه 1-144 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر مدیر اجرایی اعضای هیات تحریریه کارشناس نشریه
شاپا چاپی
2476-5317
شاپا الکترونیکی
2676-3044

بانک ها و نمایه نامه ها