دو فصلنامه علمی - تخصصی

 

«مطالعات تطبیقی قرآن پژوهی»

 

قابل توجه  نویسندگان محترم؛

رعایت کامل شیوه‌نامه نگارش مقاله که در قسمت راهنمای نویسندگان آمده، ضروری است.

در صورت عدم رعایت موارد مذکور، مقاله مورد بررسی قرار نمی‌گیرد.

شماره جاری: دوره 3، شماره 5، پاییز و زمستان 1397 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر مدیر اجرایی اعضای هیات تحریریه
شاپا چاپی
2476-5317
شاپا الکترونیکی
2676-3044

بانک ها و نمایه نامه ها