دوفصلنامه مطالعات تفسیر تطبیقی با همکاری انجمن علمی قرآن و تحول علوم منتشر می شود.

 • این دو فصلنامه از شماره 12 برای اخذ درجه به کمیسیون مجلات علمی وزارت علوم ارسال می گردد. بر این اساس از کلیه مقالات علمی پژوهشگران استقبال می نماید.

 • در این دو فصلنامه، مقالات در حوزه‌های تفسیر تطبیقی قرآن کریم منتشر می‌شود.
 • این فصلنامه دارای دسترسی آزاد است و فایل PDF متن تمام مقالات به صورت رایگان قابل دریافت است.
 • در این فصلنامه مقالات پژوهشی ، ترویجی و مروری پذیرفته می شود.
 • چاپ مقاله در این نشریه رایگان است
 • زبان: دو زبانه: فارسی با چکیده انگلیسی.
 • متوسط بررسی اولیه: 10 روز.
 • متوسط زمان داوری :  2 ماه.
 • نوع داوری: داوری بسته (دو طرف ناشناس).
 • شایان ذکر است مقالات بیش از سه نویسنده مورد پذیرش قرار نمی گیرد.
 • COPE : این نشریه از منشور اخلاقی COPE تبعیت می کند؛
 • سرقت ادبی: جهت پیشگیری از سرقت ادبی از نرم افزار سمیم نور استفاده می‌شود؛
 • نشانی الکترونیکی:mtquranp@gmail.com

 پژوهشگران گرامی باید دو فرم تعهدنامه چاپ مقاله و تعارض منافع را تکمیل و در سایت نشریه بارگذاری نمایند.

فرم تعهدنامه چاپ مقاله

فرم تعارض منافع

 

شماره جاری: دوره 7، شماره دوم - شماره پیاپی 14، اسفند 1401 

مقاله پژوهشی

بررسی تطبیقی مسئله رؤیت خداوند از دیدگاه تفسیری مفسران امامیه و عامه

علی نصیری؛ عباس حکیمی؛ علی ملکی اصل؛ حجت شهبازی میانرود


تناسب فواتح با خواتم سور در تفاسیر فریقین با محوریّت سور مسبّحات

فرهاد ادریسی؛ محمدحسین صائینی؛ حسین مرادی؛ مینا وحدانی بنام


بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان

نشریات مرتبط