دوره و شماره: دوره 7، شماره دوم - شماره پیاپی 14، اسفند 1401 

مقاله پژوهشی

بررسی تطبیقی مسئله رؤیت خداوند از دیدگاه تفسیری مفسران امامیه و عامه

علی نصیری؛ عباس حکیمی؛ علی ملکی اصل؛ حجت شهبازی میانرود


تناسب فواتح با خواتم سور در تفاسیر فریقین با محوریّت سور مسبّحات

فرهاد ادریسی؛ محمدحسین صائینی؛ حسین مرادی؛ مینا وحدانی بنام