اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

سید کریم خوب بین خوش نظر

علوم قرآن استاد یار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

khoshnazar110gmail.com

سردبیر

دکتر مجید معارف

علوم قرآن استاد دانشگاه تهران

maarefut.ac.ir

مدیر داخلی

مهدی محمودی

علوم قرآن و حدیث کارشناس پژوهش سازمان مرکزی دانشگاه علوم و معارف قرآن/ دانشجوی دکتری رشته علوم قرآن و حدیث

mahdim95yahoo.com
09189437058

اعضای هیات تحریریه

دکتر عبدالهادی فقهی زاده

علوم قرآن استاد دانشگاه تهران

faghhizadut.ac.ir

دکتر خلیل پروینی

ادبیات عرب استاد دانشگاه تربیت مدرس

www.modares.ac.ir/pro/academic_staff/parvini
parvinimodares.ac.ir

دکتر محمد علی مهدوی راد

علوم قرآن دانشیار دانشگاه تهران

mahdaviradut.ac.ir

دکتر قاسم فائز

علوم قرآن و ادبیات عرب استاد دانشگاه تهران

ghfaezut.ac.ir

دکتر علی محمدی آشنانی

علوم قرآن استاد یار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

dr.mohammadi.qurangmail.com

دکتر زهره اخوان مقدم

علوم قرآن دانشیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

dr.zo.akhavangmail.com

دکتر سید کریم خوب بین خوش نظر

مدرسی معارف اسلامی استادیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

khoshnazar110gmail.com