اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر سید کریم خوب بین خوش نظر

علوم قرآن استاد یار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

khoshnazar110gmail.com

سردبیر

دکتر علی نصیری

علوم قرآن استاد دانشگاه علم و صنعت

dr.alinasirigmail.com

مدیر داخلی

مهدی محمودی

علوم قرآن و حدیث کارشناس پژوهش سازمان مرکزی دانشگاه علوم و معارف قرآن/ دانشجوی دکتری رشته علوم قرآن و حدیث

mahdim95yahoo.com
09189437058

اعضای هیات تحریریه

محمد جواد اسکندرلو

علوم قرآن و حدیث استاد علوم قرآن و حدیث، جامعه المصطفی العالمیه

i_mj_eskandarluimam.ac.ir

ابراهیم ابراهیمی

علوم قرآن و حدیث استاد گروه آموزشی الهیات، (علوم قرآن و حدیث)دانشگاه اراک

e-ebrahimiaraku.ac.ir

محمد جواد هراتی

معارف اسلامی استاد گروه معارف اسلامی دانشگاه بوعلی سینا همدان

m.haratibasu.ac.ir

سید سجاد ایزدهی

فقه سیاسی استاد گروه فقه سیاسی، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، قم

sajjadizadyyahoo.com

کرم سیاوشی

علوم قرآن و حدیث استاد گروه الهیات دانشگاه بو علی سینا

karam.siyavoshiyahoo.com

دکتر سید محمد نقیب

تفسیر و علوم قرآنی دانشیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

naghebquran.ac.ir

دکتر محسن دیمه کار گراب

علوم قرآن و حدیث دانشیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

dimehquran.ac.ir

فروغ پارسا

علوم قرآن و حدیث دانشیار مرکز پژوهشی مطالعات علوم قرآنی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

f.parsaihcs.ac.ir

زهره اخوان مقدم

علوم قرآن دانشیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

dr.zo.akhavangmail.com