اهداف و چشم انداز

اهداف و چشم انداز

* بررسی تطبیقی دیدگاه­های مختلف در علوم قرآن همچون تاریخ قرآن، اعجاز قرآن، اسباب النزول و...

 *برررسی تطبیقی دیدگاه­های ادبا و علمای علوم بلاغت در خصوص مباحث ادبی و بلاغی قرآن

* بررسی تطبیقی دیدگاه­ های مفسران در تفسیر واژگان، عبارات و آیات قرآنی

* بررسی تطبیقی آراء مختلف مفسّران در تفسیر موضوعی آیات

* بررسی تطبیقی دیدگاه­های دانشمندان علوم قرآنی با مفسّران قرآن در حوزه­های مختلف قرآنی

* بررسی تطبیقی دیدگاه­های قرآن پژوهان و مفسّران معاصر و قدیم در حوزه­های مختلف قرآنی بررسی تطبیقی روش­های تفسیری مفسّران

* بررسی تطبیقی آراء تفسیری مفسّران شیعی و سنّی

* بررسی تطبیقی مفاهیم موجود در قرآن کریم با دیگر کتب آسمانی و متون دینی

* بررسی تطبیقی دیدگاه­های مستشرقان و اندیشمندان مسلمان در حوزه علوم قرآنی و تفسیر

* و دیگر موضوعات و مسائل حوزه مطالعات تطبیقی- قرآنی