درباره نشریه

پروانه نشریه «مطالعات تطبیقی قرآن پژوهی» با گستره سراسری و نوع انتشار مجله ای به نام دانشکده علوم و فنون قرآن تهران دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم در تاریخ 1394/11/26 به شماره ثبت 76980 صادر گردیده است و در بهار 1395 شروع به کار نموده است.