نویسنده = محمد دهقانی
بررسی تطبیقی ارتباط الفاظ با معانی در قرآن کریم با تأکید بر تفاسیر؛ مجمع‌‌البیان، المیزان و تسنیم

دوره 8، شماره 2، دی 1402

محمد دهقانی؛ فاطمه دست رنج؛ علی حسن بیگی؛ کیوان احسانی


بررسی تطبیقی حوزه‌ معنایی معجزه در قرآن و عهدین

دوره 6، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 10-33

فاطمه دست رنج؛ محمد دهقانی


بررسی تطبیقی دیدگاه‌های مختلف درمورد واژه‌ی «بیّنه» با رویکرد معناشناسیِ مکتب بُن

دوره 4، شماره 8، دی 1398، صفحه 31-50

محمد دهقانی؛ علیرضا طبیبی؛ افسانه کوه رو؛ فاطمه دسترنج