دوره و شماره: دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1398 
1. بررسی تطبیقی رسانه نوشتاری یا گفتاری بودن قرآن کریم و عهد عتیق

صفحه 5-30

عیسی علیزاده منامن؛ سید حسن عاملی؛ علی غفاری؛ رامین محرمی


2. بررسی تطبیقی دیدگاه‌های مختلف درمورد واژه‌ی «بیّنه» با رویکرد معناشناسیِ مکتب بُن

صفحه 31-50

محمد دهقانی؛ علیرضا طبیبی؛ افسانه کوه رو؛ فاطمه دسترنج