بررسی تطبیقی آراء و نظریات آیت الله خویی، آیت الله معرفت و تئودور نولدکه پیرامون جمع قرآن کریم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم قرآن و حدیث، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

2 استادیار گروه علوم قرآن و حدیث، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

چکیده

هدف تحقیق حاضر، «بررسی تطبیقی آراء و نظریات تئودور نولدکه و آیت الله خویی و آیت الله معرفت پیرامون جمع قرآن کریم» است. لذا، سعی شده که با بررسی ادله و اقوال این سه اندیشمند علوم‌قرآنی آنچه که به حق نزدیکتر است، مشخص گردد. آیت‌الله خویی، معتقد است که یکی از ادله مهم عدم جمع‌آوری قرآن در زمان پس از حیات پیامبر(ص)، تناقض محتوایی روایاتی است که گردآوری قرآن را مربوط به زمان خلفا می‌دانند و آیت الله معرفت معتقد است که جمع قرآن بعد از رحلت پیامبر صورت گرفته، در صورتیکه، نولدکه ادعا می‌کند جمع نشدن قرآن در زمان پیامبر یک امر روشن و بدیهی است،‌ در صورتی که دست کم باید مشخص می‌کرد منظورش از جمع نشدن قرآن، در یک مصحف بوده و یا شواهد تاریخی بر این مطلب اقامه می‌نمود که این امر باعث بطلان نظریه نولدکه پیرامون جمع قرآن می‌باشد. با توجه به ادله‌ی ارائه شده اثبات گردید که آراء و نظریات آیت الله معرفت‌ (ره) قابل قبول‌تر و به صواب نزدیک‌تر و نظریه ایشان پیرامون جمع قرآن، نظریه برتر است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات