بررسی تطبیقی رسانه نوشتاری یا گفتاری بودن قرآن کریم و عهد عتیق

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم قرآن و حدیث دانشکده الهیات دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل

2 علوم قرآن و حدیث، دانشکده الهیات دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل

3 استاد مدعو دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل

چکیده

رسانه‏ متنی یا واسطه‏ای، کانال فیزیکی ارتباط است که از مسیر آن داستانی روایت می‎شود. این رسانه که از سوی پل سیمپسون ارائه شده است، ارتباط بسیار نزدیکی با زبان متن ارائه شده دارد؛ ازاین‌رو پژوهش در زبان کتب مقدس به‌عنوان یک اصطلاح فنی، از مبانی فهم و تفسیر آن بوده و موضوعی پراهمیت و درعین‌حال نو به شمار می‏آید.
با توجه به اهمیت بررسی رسانه نوشتاری یا گفتاری بودن قرآن کریم و عهد عتیق و به‌منظور رفع ابهامات، این تحقیق نظری به روش تحلیل محتوا، به موضوع پرداخته شده و اطلاعات لازم به شیوه اسنادی و کتابخانه‏ای جمع‌آوری‌شده است، سپس با تحلیل یافته‏های موجود، این نتیجه‏ به دست آمد که رسانه متنی قرآن، اگر چه در عصر نزول با سبک گفتاری، به قلب پیامبر نزول یافته، ولی از آنجا که قرآن کریم، از نزول دفعی نیز برخوردار بوده و اساساً به صورت کتاب نازل شده است، سبک نوشتاری نیز دارد که متناسب با نیاز و مخاطبان عصر نزول، بر پیامبر وحی شده است و در مورد عهد عتیق، به دلیل نزول یکباره به صورت الواح، منازعه ای در میان نیست و با سبک نوشتاری، تطابق بیشتری دارد، چنان که کتب عهد عتیق موجود نیز، چون بازنوشت است، نه ارایه وحی الهی، سبک نوشتاری دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات