نویسنده = رحیم حاصلی ایرانشاهی
بررسی تطبیقی دیدگاه مفسران دربارة آیات ناظر به استغفار رسول اکرم (ص) (در آیات 19 سورة محمد و 104 سورة نساء)

دوره 7، شماره دوم، اسفند 1401، صفحه 64-85

رحیم حاصلی ایرانشاهی؛ مصطفی کریمی؛ مهدی محمودی