نویسنده = خدیجه حسین زاده
خوانش تطبیقی تفسیری قلمرو جامعیت علمی قرآن کریم از منظر آیت‌الله جوادی آملی و آیت الله معرفت

دوره 7، شماره اول، آبان 1401، صفحه 124-145

سید حسین شفیعی دارابی؛ خدیجه حسین زاده؛ مریم السادات موسوی