بررسی مقارنه ای سوره "انسان" در دو تفسیر "أطیب البیان" و "مفاتیح الغیب"

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

مطالعات تطبیقی یا مقارنه ای در قرن حاضر مورد توجه قرار گرفته، زیرا در این نوع بررسی ها، محاسن و معایب نظریه ها آشکار می‌گردد.مقاله ی حاضر به منظور دست یابی به موارد اختلاف و اشتراک دو تفسیرأطیب البیان و مفاتیح الغیب، سوره ی انسان را مورد توجه قرار داده است؛ زیرا دیدگاه دو مفسر شیعه و سنی در این سوره متفاوت است.
نتایج مقاله حاکی از آن است که مفسر سنی بعضاً به روایات ضعیف متمسّک شده و دلائل کافی برای اثبات مکّی بودن سوره ندارد. نیز در بیان شأن نزول سوره، فخر رازی گاه دلائل روشنی را که خودش بیان کرده، نادیده می‌گیرد. مفسر شیعی با توجه به روایات شیعه، سوره را مدنی و شأن نزول آن را خاص می‌داند که درباره ی علی )علیه السلام( و صدیقه ی طاهره و حسنین (علیهما السلام) است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A simultaneous study of “AL-INSAN” chapter in both commentaries of “Al-Atyab Al-Bayan and Mafatyh Al-Ghayb

چکیده [English]

The comparative studies have gained much attentions in this century, because the advantages and disadvantages of the theories are revealed in these types of reviews. The present article has tended to "Human Surah" to achieve differences and commonalities of the two commentaries, Atib Al-Bayan and Mafatih Al-Ghaib, since the views of both Shi'i and Sunnis interpreters are different regarding this chapter.
The results of the article show that the Sunni commentators have spoken anomalously and it contradicts the weak narrations and doesn't have sufficient reasons to prove that the Surah is Makki. Fakhr Razi, too, has not shown fairness in expressing the descent dignity and he ignores the clear reasons he has already expressed. According to the Shi'a narratives, the Shi'i commentators believe that this Surah is Madani and it has a special descent status which is related to Ali (PBUH) and Sedigheh Tahereh and Hasanin (PBUH).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Human Surah
  • Atyab al-Bayan
  • Mafatih al-Gheib
  • Comparative Studies
منابع
*((قرآن کریم))
1- حویزی، عبدعلی بن جمعه(1415ه ق):«تفسیر نور الثقلین»، قم: اسماعیلیان، چاپ چهارم.
2- خسروانی، علیرضا(1390ه ق):«تفسیر خسروی»، تهران: انتشارات اسلامیه، چاپ اوّل.
3- حسین طباطبایی، محمد(1374 ه ش):« ترجمه تفسیر المیزان»، قم: انتشارات جامعه مدرسین حوزه علمیه قم(دفتر انتشارات اسلامی)، چاپ پنجم.
4- طیب، عبدالحسین(1369 ه ش):« أطیب البیان فی تفسیر القرآن»، تهران: انتشارات اسلام، چاپ دوم.
5- شاه عبدالعظیمی، حسین (1363ه ش):«تفسیر اثنی عشری»، تهران: انتشارات میقات، چاپ اوّل.
6- فخررازی، محمد بن عمر (1420 ه ق):« التفسیرالکبیر(مفاتیح الغیب)»، بیروت: انتشارات دارالکتب العلمیه.
7- مشکینی اردبیلی، علی (1381ه ش):«ترجمه قرآن (مشکینی)»،قم: انتشارات الهادی، چاپ دوّم.
8- مکارم شیرازی، ناصر (1371 ه ش):«تفسیر نمونه»، تهران: انتشارات دارالکتب الإسلامیه، چاپ اول.
9- هاشمی، ایوب (1377ه ش):«چشم اندازی بر تفسیر أطیب البیان»، اصفهان: انتشارات فرهنگ، ش7و8.
مقاله:
10- رهبری، حسن، ((سیری در تفسیر أطیب البیان))، فصلنامه ی پژوهش های قرآنی.