زبان قصص قرآن در اندیشه آیت الله جوادی آملی با رویکرد انتقادی به نگرش کارکردگرایانه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه الهیات و معارف اسلامی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

چکیده

از جمله مسائل بحث برانگیز درحوزه زبان دین و قرآن، واقع­نمایی/ ناواقع نمایی زبان قصص قرآن است. ناواقع نمایی زبان قصص قرآن توسط برخی نواندیشان از جمله محمد احمدخلف‌الله طرح گردیده‌است. در این مقاله باروش تحلیلی-توصیفی ضمن اشاره به رویکرد ناواقع­نما به زبان دین و گزاره‌های تاریخی متون دینی در جهان غرب به تبیین دیدگاه محمداحمدخلف‌الله پرداخته و سپس با تکیه بر آراء تفسیری آیت الله جوادی آملی این دیدگاه مورد ارزیابی قرارگرفته‌است. یافته‌های تحقیق بر آن است که دیدگاه خلف‌الله در تنافی با ادله عقلی مانند برهان اعجاز(در دوری از اختلاف و تناقض) و همچنین در تعارض با صریحِ برخی آیات قرآن، می‌باشد. مضاف بر اینکه قصصِ قرآن در لسانِ قرآن متصف به برخی اوصافِ سلبی و ثبوتی هستند(مانند وصفِ حق) که نافیِ مدعای خلف­الله در ناواقع­نمایی قصص قرآن و ظهورِ در واقع­نمایی آنها دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The language of Qur'anic stories in the thought of Ayatollah Javadi Amoli with a critical approach to the functionalist approach

نویسنده [English]

  • mahdi saedi
Assistant Professor, Department of Theology and Islamic Studies, Payam Noor University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Among the controversial issues in the field of the language of religion and the Qur'an is the realism/unrealism of the language of the Qur'anic stories.  The unreality of the language of Qur'anic stories has been proposed by some new thinkers including Muhammad Ahmad Khalafullah.  In this analytical-descriptive article, while pointing to the unrealistic approach to the language of religion and the historical propositions of religious texts in the Western world, Baroosh explained the point of view of Muhammad Ahmad Khalfullah, and then based on the interpretative opinions of Ayatollah Javadi Amoli, this point of view was evaluated. The findings of the research show that Khalafullah's point of view is in conflict with rational arguments such as the proof of miracle (away from disagreement and contradiction) and also in conflict with the clear statements of some verses of the Qur'an.  In addition to the fact that the stories of the Qur'an in the language of the Qur'an are characterized by some negative and positive attributes (such as the description of truth) which negate the claims of Khalaf-Allah in the unrealization of the Qur'anic stories and the appearance of them in their reality.

کلیدواژه‌ها [English]

  • stories
  • language of religion
  • realism
  • Javadi Amoli
  • Khalafullah