بررسی انتقادی الوهیت پنداری مسیح از منظر قرآن و عقل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

-

چکیده

در انگاره رایج مسیحیان، بعضی از معارف دینی فقط از طریق «وحی الهی» و مستقل از ملاحظات «عقلی»، باید مورد پذیرش قرار گرفته و بدان ایمان آورده شود. پیشینة تاریخیِ اصلاح این انگاره مسیحیت، به زمان نزول آیات قرآن برمی گردد که قرآن کریم، هرگونه شرک را برنتافته، الوهیت پنداری مسیح، پسر خدا خواندن عیسی(ع) و پنداره تثلیت را کفرآمیز، خوانده، آن حضرت را تنها یک «انسان»، بندة صالح، کلمه و روح خداوند معرفی می­کند؛ بدین رو انگاره «تثلیث» از منظر قرآن، کاملا مردود است؛ عقل نیز حضرت عیسی(ع)  را که دارای زیست انسانی همانند سایر انسان­ها بوده، را به عنوان خدا یا فرزند او نمی پذیرد؛ زیرا فرزند داشتن خداوند را مستلزم داشتن جسم، نیازمندی و  امری محال می داند. بدینسان اعتقاد به «تجسّد»، یا «فدیة بودن مسیح برای جبران گناه نوع بشر» یا «مأوا گزیدن روح القدس» در وجود وی، که بر آن بنیان نامعقول، بنیان شده نیز قابل پذیرش نیست. این مقاله، با بازخوانی وحیانی و عقلانی مهم‌ترین اعتقاد دینی مسیحیت معاصر از منظر قرآن و عقل،  با روش توصیفی، به تحلیل انتقادی آنها پرداخته است. یافته های این پژوهه نشانگر آن است که برابر معارف قرآنی و مبانی عقلانی، حضرت عیسی(ع)،  یک انسانِ مخلوق، بندة خدا و پیامبری دارای معجزه است که انسانها را به توحید ناب و بندگی خداوند متعال فراخوانده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A critical review of the belief in the divinity of Jesus Christ from the perspective of the Qur'an and reason

نویسنده [English]

  • ali asghaar feizipoor
-
چکیده [English]

In the common Christian view, some religious teachings should be accepted and believed only through "divine revelation", independent of "rational" considerations. The historical background of the correction of this idea of ​​Christianity dates back to the time of the revelation of the verses of the Qur'an that the Holy Qur'an did not accept any polytheism, believe in Allah is the Messiah, or Jesus is the Son of God, and the idea of ​​the Trinity as blasphemy. The Qur'an describes Jesus as only a "man", a righteous servant, the word and spirit of God; Thus, the idea of ​​the "trinity" is completely rejected from the perspective of the Qur'an; The intellect also does not accept Jesus (pbuh), who had a human life like other human beings, as God or his child; Because having a child requires God to have a body, a need and an impossible thing. Thus, the belief in the "incarnation," or "the redemption of Christ to atone for the sin of mankind," or the "refuge of the Holy Spirit" in him, - on which the irrational foundation is based, - is also unacceptable. This article, by examining the revelation and rationality of the most important religious beliefs of contemporary Christianity from the perspective of the Qur'an and reason, has descriptively analyzed them. The findings of this study show that according to the Qur'anic teachings and rational principles, Jesus (pbuh) is a creature, a servant of God and a prophet with a miracle that has called human beings to pure monotheism and servitude to God Almighty.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quran
  • revelation
  • intellect
  • Christian beliefs