تناسب فواتح با خواتم سور در تفاسیر فریقین با محوریّت سور مسبّحات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه فقه ومبانی اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی، ایران

2 استادیار گروه عرفان اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران

3 استادیار گروه علوم قرآن وحدیث، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران

4 دانشجوی دکتری علوم قرآن وحدیث، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران

چکیده

از موضوعات علوم قرآنی ،مسئله تناسب آیات و سور قرآن کریم می‌باشدکه درموضوع تناسب میان آیات و سور دربین محققان اختلاف نظر است از یک سو مفسرانی همچون کشّاف که اصلی‌ترین وجه إعجاز قرآن را در نظم وپیوستگی آن می‌جوید و از سوی دیگر برخی از محققان آن را إنکار کرده ویا مستشرقانی همچون ریچارد بل وآرتور آربری قرآن راکاملا جدا ازهم دانسته وبرعدم پیوستگی آن معتقدند.
تحقیق حاضر به واکاوی تناسب میان فواتح با خواتم سور قرآن پرداخته تا از این رهگذر به تناسب و ارتباط سور مسبّحات دست یابد.
مقاله پیش رو بارویکرد توصیفی – تحلیلی درصدد آن است که بعد از مفهوم شناسی واژه گان وإرائه شناختنامه سور مسبّحات،دیدگاه مفسران ودانشمندان علوم قرآنی(موافقان ومخالفان)و همچنین تناسب آیات آغازین با آیات پایانی سور مسبّحات را مورد پژوهش قرار دهد.
یافته‌ها و نتایج پژوهش حاکی از آن است که در بررسی تناسب میان فواتح با خواتم سور مسبحّات چنین برداشت می شود که : در سوره های إسراء ، صف ، جمعه ،أعلی ؛ تناسب از نوع معنوی ودر سوره های حدید ، حشر ، تغابن ازنوع لفظی ومعنوی می باشد وبنابرنظربرخی ازمفسران ازبین این سور تنها در سوره حشر، تناسب از باب ردّ العجز إلی الصدراست .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The compatibility of Fuatah with Sur Khatam in the interpretations of Fariqin with the centrality of Sur Masbahat

نویسندگان [English]

  • Farhad edrisi 1
  • Mohammad Hossein Saani 2
  • Hosein Moradi 3
  • mina vahdanibenam 4
1 Associate Professor, Department of Islamic Jurisprudence and Fundamentals, Islamic Azad University, Iran
2 Assistant Professor, Department of Islamic Mysticism, Islamic Azad University, Zanjan, Iran
3 Assistant Professor, Department of Quranic and Hadith Sciences, Islamic Azad University, Zanjan, Iran
4 PhD student of Quran and Hadith Sciences, Islamic Azad University, Zanjan, Iran
چکیده [English]

One of the important issues of Quranic sciences is the problem of compatibility of verses and chapters of the Holy Quran. There is a difference of opinion among scholars on the issue of compatibility between verses and chapters. On the one hand, commentators such as Kashsaf seek the main miracle of the Qur'an in its order and continuity, and on the other hand, some scholars have denied it, or orientalists such as Richard Bell and Arthur Arberry have completely separated the Qur'an from each other. They know it and believe in its continuity. The present research has analyzed the compatibility between the verses of the Qur'an achapters Masbahat of the Qur'an in order to achieve the relevance and connection of the verses of the Masbahat. The present study has taken a sescripetive-analytical approach In this regard, after the conceptualization of the words and the presentation of the identification of Surah Masbahat, the views of commentators and scholars of Qur'anic sciences (supporters and opponents) and the compatibility of the verses of A'azin with the final verses of Surah Masbahat have been researched.
The findings and results of the research indicate that in the examination of the compatibility between the Fatah and the Khatam of Surah Masbahat, it is considered that: in Surahs Isra, Saf, Juma, Al-Ala, the compatibility is of a spiritual type, and in Surahs Hadid, Hashr, and Taghaban It is a verbal and spiritual type, and according to Ibn Ashur, it is one of the surams
Only in Surah al-Hashr, the appropriateness is from the chapter of Radal-ul-Ijaz to al-Sadr.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The Holy Quran
  • Surah Masbahat
  • Fuatah and Khawatam
  • Tafsirfariqin،appropriateness verses and chapters