مطالعه تطبیقی آراء تفسیری مغنیه و زمخشری در موضوع وجوه اعجاز قرآن کریم

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 دانشیار علوم قرآن و حدیث دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم-تهران

2 دانشجوی ارشد دانشگاه علوم قرانی تهران

چکیده

قرآن، راهنمای بشر در طول تاریخ بوده و خواهدبود. آن‌چه که این کارآمدی را تضمین می‌کند، وجوه اعجاز قرآن‌است که همة ابعاد و جنبه‌های قرآن را شامل می‌شود و برآیند کلیِ این مولفه‌ها، معجزه بودن و کارآمدی قرآن کریم در طول تاریخ را تامین می‌نماید. این پژوهش، در دو تفسیر «الکاشف» اثر محمدجواد مغنیه و «فی ظلال‌ القرآن» اثر سید قطب، وجوه اعجاز قرآن را با روش تطبیقی مورد تاکید قرارداده‌است. پس از توجه به زمینه‌های اهتمام به نگارش دو تفسیر و رویکرد حاکم بر آن‌ها، ابعاد و مولفه‌های مختلف اعجاز قرآن از منظر هر دو مفسر تحلیل شد. نتایج حاکی از آن‌است‌که هر دو اعجاز بیانی را ذیل حروف مقطعه مطرح‌کرده و هر دو به تصویرپردازی قرآن معتقدند اگر چه این امر در فی‌ظلال، اساس کار است؛ در وجه عدم اختلاف و خبرهای غیبی و اعجاز تشریعی هم یکسانند ولی مغنیه ویژگی‌های اعجاز تشریعی را صریح‌تر بیان ‌نموده‌است. در موضوع اعجاز علمی هر دو مفسر معتقدند نباید علوم بشری بر قرآن تحمیل‌گردد. اگرچه دو مفسر در مذهب و مبانیِ تفسیر مختلفند، اما به جهت آن‌که هر دو رویکرد تربیتی_اجتماعی دارند، با هدف اقناع نسل جدید، از اسرائیلیات دوری‌نموده و از ذکر مسائل اختلافی پرهیز کرده‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A comparative study of the interpretative opinions of Mughniyeh and Zamakhshari on the topic of miracles of the Holy Quran

نویسندگان [English]

 • zohreh akhavanmoghadam 1
 • fateme hossini 2
1 Associate Professor of Quranic Sciences and Hadith, University of Holy Quranic Sciences and Education - Tehran
2 student
چکیده [English]

Quran has been and will be the guide of mankind throughout history. What guarantees this efficiency is the miraculous aspects of the Qur'an, which includes all dimensions and aspects of the Qur'an, and the overall outcome of these components ensures the miracle and effectiveness of the Holy Qur'an throughout history. This research has emphasized the miracles of the Qur'an in the two interpretations of "Al-Kashif" by Mohammad Javad Mughniyeh and "Fi Zhalal al-Qur'an" by Seyyed Qutb with a comparative method. After paying attention to the fields of interest in writing the two commentaries and the approach governing them, the different aspects and components of the miracles of the Qur'an were analyzed from the perspective of both commentators. The results indicate that both of them presented the miracles of expression under the cut letters and both believe in the illustration of the Qur'an, although this is the basis of the work in Faizal; At The aspect of non-discord and occult news and legal miracle are the same, but Mughniyeh has expressed the characteristics of legal miracle more clearly. In the issue of scientific miracles, both commentators believe that human sciences should not be imposed on the Qur'an. Although the two commentators are different in religion and the foundations of interpretation, but because they both have a social-educational approach, with the aim of persuading the new generation, they have stayed away from Israel and avoided mentioning controversial issues.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Miracles of the Qur'an
 • Mughniyeh
 • Seyyed Qutb
 • illustration
 • cut letters
 • education
 • تاریخ دریافت: 15 مرداد 1401
 • تاریخ بازنگری: 13 مهر 1401
 • تاریخ پذیرش: 27 آبان 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 27 آبان 1401