بررسی تطبیقی دیدگاه ها در باره تجرد نفس از منظر قرآن کریم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

چکیده

در باره حقیقت وجود نفس دو دیدگاه مختلف(تجرد و عدم تجرد) وجود دارد که هر کدام به ادله ای از جمله آیات قرآن کریم تمسک کرده اند. هدف مقاله حاضر تبیین موضع آیات در باره تجرد یا جسمانیت نفس است. از آن جا که آیات قرآن مورد استناد موافقان تجرد نفس و منکران قرار گرفته است، ضروری است به صورت تطبیقی مستندات هر دو دیدگاه مورد تحلیل قرار گیرد که نگارنده با روش تحلیلی و تطبیقی آن را در این مقاله به سامان رسانده است. در این مقاله روشن شده است که دلالت آیات مورد استناد موافقان تجرد نفس با جهات مختلف نفس(انتساب نفس به خدا، خلقت خاص و تفاوتش با موجود مادی، تعقل نفس مجردات را، صعود و رجوع به ملکوت و خدا) دلالت تام است. اما آیات مورد استناد منکران تجرد نفس با عنوان توصیف نفس به صفات مادی و خلقت نفس از جسم مادی، قابل جواب و توجیه است. اشاره خواهد شد ضعف اصلی منکران تجرد نفس عدم توجه به مبانی عقلی و نقلی، زبان قرآن و وجود مرجحات تقدم نظریه تجرد نفس بر مادیت است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A comparative study of views on celibacy from the perspective of the Holy Quran

نویسنده [English]

 • mohammad hasan ghadrdan gharamaleki
Professor of the Institute of Islamic Culture and Thought
چکیده [English]

There are two different views on the truth of the existence of the soul (abstraction and non-abstraction), each of which has relied on arguments. Reflecting on several verses, it becomes clear that the Qur'an, according to the various aspects of the soul (attribution to God, special creation and its difference with the material being, reason of the abstract soul, ascension and return to the kingdom and God) as an obligatory sign of the abstraction of the human soul Refers to. In the continuation of the article, Quranic documents of the second view (description of the soul with material attributes and creation of the soul from the material body) were explained and in its critique it will be pointed out that the above reasons are due to various reasons The theory of the abstraction of the soul over materiality, the lack of connection between the existence of a material origin for the soul and its physicality, and the confusion between the truth of the existence of the body and the soul) is not positive for the physicality of the human soul.

کلیدواژه‌ها [English]

 • The soul
 • the abstraction of the soul
 • the language of the Qur'
 • an
 • the language of allegory
 • the creation of man
 • تاریخ دریافت: 19 فروردین 1401
 • تاریخ بازنگری: 28 اردیبهشت 1401
 • تاریخ پذیرش: 26 اردیبهشت 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 26 اردیبهشت 1401