کلیدواژه‌ها = جامعیت‌علمی‌آیات: قلمرو جامعیت قرآن
خوانش تطبیقی قلمرو جامعیت علمی قرآن کریم از منظر آیت‌الله جوادی‌آملی و آیت‌الله معرفت

دوره 7، شماره اول، آبان 1401

مریم السادات موسوی؛ خدیجه حسین زاده؛ سید حسین شفیعی دارابی