مهم ترین محورها و اهداف دوفصلنامه مطالعات تطبیقی قرآن پژوهی به شرح ذیل اعلام می گردد:

- بررسی تطبیقی دیدگاه­های مختلف در علوم قرآن؛ همچون تاریخ قرآن، اعجاز قرآن، اسباب النزول و ...؛

- بررسی تطبیقی دیدگاه­های ادبا و علمای علوم بلاغت در خصوص مباحث ادبی و بلاغی قرآن؛

- بررسی تطبیقی دیدگاه­ های مفسران در تفسیر واژگان، عبارات و آیات قرآنی؛

- بررسی تطبیقی آرای مختلف مفسّران در تفسیر موضوعی آیات؛

- بررسی تطبیقی دیدگاه­های دانشمندان علوم قرآنی با مفسّران قرآن در حوزه­های مختلف قرآنی؛

- بررسی تطبیقی دیدگاه­های قرآن پژوهان و مفسّران معاصر و قدیم در حوزه­های مختلف قرآنی بررسی تطبیقی روش­های تفسیری مفسّران؛

- بررسی تطبیقی آرای تفسیری مفسّران شیعی و سنّی؛

- بررسی تطبیقی مفاهیم موجود در قرآن کریم با دیگر کتب آسمانی و متون دینی؛

- بررسی تطبیقی دیدگاه­های مستشرقان و اندیشمندان مسلمان در حوزه علوم قرآنی و تفسیر؛

- و دیگر موضوعات و مسائل حوزه مطالعات تطبیقی، قرآنی.