دوره و شماره: دوره 7، شماره دوم - شماره پیاپی 14، اسفند 1401 

مقاله پژوهشی

بررسی تطبیقی مسئله رؤیت خداوند از دیدگاه تفسیری مفسران امامیه و عامه

صفحه 10-31

عباس حکیمی؛ علی نصیری؛ علی ملکی اصل؛ حجت شهبازی میانرود