دوره و شماره: دوره 7، شماره اول - شماره پیاپی 13، آبان 1401 

مقاله پژوهشی

حلیت ذبایح اهل کتاب از منظر تسنیم و المیزان (بر اساس آیه پنج سوره مائده)

صفحه 10-29

سید محمود طیب حسینی؛ ام البنین احمدیان علی ابادی