دوره و شماره: دوره 4، شماره 8، دی 1398 

مقاله پژوهشی

بررسی تطبیقی رسانه نوشتاری یا گفتاری بودن قرآن کریم و عهد عتیق

صفحه 5-30

عیسی علیزاده منامن؛ سید حسن عاملی؛ علی غفاری؛ رامین محرمی