تجلی ادعیه قرآنی در مناجات خمسه عشر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

نیایش‏‏های معصومان: فصلی فربه از فرهنگ زندگی ایشان است  وسیره معصومین و گفتار آن بزرگواران همگی مُلهَم از قرآنکریم است و ایشان بارها بدان اشاره کرده‌اند.. در پژوهش حاضر نمونه‌هایی از تجلی ادعیه‌ی قرآنی و هماهنگی مفاهیم مناجات خمسه عشره با آیات قرآن بررسی خواهد شد. مفاهیمی همچون وفات با نیکان، سربلندی و آبرومندی در روز قیامت، طلب توبه و آمرزش گناهان، طلب رحمت الهی، پیروزی بر کافران، تسبیح و تحمید خداوند، درخواست دور ماندن از عذاب، متنعم بودن در بهشت از جمله گزاره‌هایی است که مورد بررسی قرار خواهد گرفت. مفاهیم ذکر شده تنها نمونه‌ای از این هماهنگی‌هاست و بررسی تمامی اشتراکات از ساختار این پژوهش خارج است.
حاصل پژوهش آنکه ادعیه تجلی‌یافته در مناجات خمسه عشره الگویی است جهت ارتباط با خداوند متعال در نوع در خواست‌هایمان و بیانگر این نکته است که مناجات‌های خمسه عشره دارای مبنای قرآنی است که نحوه ارتباط با معبود را به شکل صحیح نمایان می‌سازد که زمینه‌ساز سعادت فرد می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Expression Quranic prayers (Duas) In the “ Monajat Khamsata Ashar”

چکیده [English]

Innocent’s prayer is a major part of his life, and ways (sireh) and speechs Of the Innocent’s Imam, derived from the Holy Quran.
In this study, will be discussed the examples of expression of Quranic prayers (Duas) and coordination concepts “Moajat Khamsata Ashar” with the Quran. And analysis concepts such as the death with righteous, Pride and honor on the Day of Judgment, seek repentance and forgiveness of sins, God's mercy, victory over the infidels, praise and thanks God, asking Stay away from agony, being pampered in paradise. It is noteworthy that the concepts mentioned are only example of this Coordinations, and study all of subscriptions is out of the scope of this discussion.
The result of this research is that the Quranic prayers that manifested in the “Moajat Khamsata Ashar are a model for the desires and relationship with God, and show that the “Moajat Khamsata Ashar” have a Quranic basis,and reveals the relationship with God pave the way for the people's happiness,
 That reveals how to communicate with God in such a way that pave the way for the people's happiness

کلیدواژه‌ها [English]

 • Imam Sajjad (AS)
 • Quranic supplications
 • Moajat Khamsata Ashar
 • Sahifayeh Sajadieh
 1. «قرآن کریم» (ترجمه محمد مهدی فولادوند)

  1.  (امام) خمینی، سید روح الله (1373)، « آداب الصلوة (آداب نماز) »، قم: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
  2. ــــــــــــــــــــــــ (1376)، «تفسیر سوره حمد»، تهران: موسسه تنظیم و نشر امام خمینی.
  3. ــــــــــــــــــــــــ (1371)، «چهل حدیث»، قم: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
  4. ابن فارس، ابوالحسن احمد بن فارس بن زکریا همدانی (1412)، «معجم مقاییس اللغة»، بیروت: دارالجی.
  5. ابن فهد حلی، محمد بن احمد (1407)، «عده الداعی و نجاح الساعی»، تصحیح موحدی قمی، قم: دارالکتب الاسلامی.
  6. ابن منظور، محمد بن مکرم (1414)، «لسان العرب»، چاپ سوم، بیروت: دار صادر. چاپ سوم.
  7. تهرانی، آقابزرگ (بی‌تا)، «الذریعه الی تصانیف الشیعه»، قم: مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان.
  8. باقری فر، علی (1381)، « پژوهشی در نیایش‌های قرآن کریم»، تهران: سازمان چاپ و انتشارات.
  9. بی‌نا (1360)، «مصباح الشریعه»: از کلمات امام ششم حضرت صادق7، ترجمه حسن مصطفوی، تهران: مرکز نشر آثار علامه مصطفوی.
  10. جوهرى، اسماعیل بن حماد (1410)، «الصحاح – تاج اللغة و صحاح العربیة»، محقق: احمد عبد الغفور عطار، بیروت‌: دار العلم للملایین‌.
  11. حر عاملی، محمد بن حسن (بی‌تا)، «الصحیفه السجادیه الثانیه»، قم: موسسه المعارف الاسلامیه.
  12. ــــــــــــــــــــــــ (1409)، «وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه»، قم: مؤسسه آل البیت لإحیاء التراث.
  13. حسینی همدانی، سید محمدحسین (1404)، «انوار درخشان»، تهران: کتابفروشی لطفی.
  14. راغب اصفهانی، ابوالقاسم حسین بن محمد (1412)، المفردات الالفاظ القرآن، به کوشش: صفوان عدنان داوودی، دمشق، دارالقلم.
  15. طباطبایی، سید محمد حسین (1417)، «المیزان فى تفسیر القرآن»، قم: دفتر انتشارات اسلامى جامعه‏ى مدرسین حوزه علمیه، ‏ چاپ پنجم.‏
  16. طبرسی، فضل بن حسن (1372)، مجمع البیان لعلوم القرآن، تهران: انتشارات ناصر خسرو.
  17. فخرالدین رازى، ابوعبدالله محمد بن عمر (1420)، «مفاتیح الغیب»، بیروت‏: دار احیاء التراث العربى.
  18. فراهیدی، خلیل بن احمد (1409)، «کتاب العین»، بی‌جا: مؤسسه دار الهجرة.
  19. فیروزآبادى، محمد بن یعقوب (1344)، «قاموس المحیط»، القاهرة: المطبعة الحسینیة.
  20. قرشی، سید علی اکبر (1375)، «تفسیر احسن الحدیث»، تهران: بنیاد بعثت.
  21. مجلسی، محمد باقر (1389)، «زاد المعاد»، ترجمه سید حسن موسوی، قم: جلوه کمال.
  22. مجلسی، محمد باقر (1404)، «بحارالانوار الجامعه لدرر أخبار الائمه الاطهار»، بیروت: مؤسسه الوفاء.
  23. مختاری مازندرانی، محمد حسین (1377)، « تفسیر ادعیه قرآنی»، قم: نشر مرتضی.
  24. مدرسى، محمدتقى (1377)، «تفسیر هدایت»‏، ترجمۀ مترجمان‏، مشهد: بنیاد پژوهشهاى اسلامى آستان قدس رضوى.
  25. مکارم شیرازی، ناصر و همکاران (1374)، «تفسیر نمونه»، تهران: دار الکتب الاسلامیه.
  26. ملکی تبریزی، جواد (1362)، «چه باید کرد؟ (2) » ترجمه و تنظیمی ویژه از المراقبات اعمال السنه، قم: رسالت.
  27. ملکی تبریزی، جواد (1380)، «المراقبات فی اعمال السنه»، ترجمه ابرباهیم محدث، قم: نشر اخلاق.
  28. نراقی، محمد مهدی بن ابی ذر (1387)، «جامع السعادات»، نجف اشرف: چاپ کلانتر.