نقد دیدگاه المنار درباره معجزات حضرت عیسی (ع) با تکیه‌بر آرای آیت‌الله جوادی آملی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه قرآن پژوهی، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، قم، ایران

2 طلبه سطح 4 رشته تفسیر تطبیقی، حوزه علمیه معصومیه، قم، ایران

چکیده

تبیین پدیده‌های فرا طبیعی در قرآن از سوی پیامبران و اولیای الهی که به‌عنوان معجزه یا کرامت به وقوع پیوسته، یکی از موضوعات اختلافی مفسران است؛ در این پژوهش معجزات حضرت عیسی (ع) از دیدگاه دو مفسر معاصر جوادی آملی در تسنیم و عبده و رشید رضا در المنار و با محوریت آیه ۴۹ آل‌عمران به روش تحلیل و توصیف مورد نقد و بررسی قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد همه مفسران بر این عقیده‌اند که معجزات یادشده در آیه از حضرت عیسی (ع) صادرشده‌اند اما عبده با رویکرد عقل‌گرا به انکار این معجزات پرداخت. این در حالی است که استدلال وی در انکار معجزات حضرت عیسی (ع) تمام نیست، علاوه بر این وجود تناقض در دیدگاه رشید رضا در ردّ معجزات حضرت عیسی (ع) و دلایلی در بیان آیت الله جوادی آملی مبنی بر خلاف ظاهر آیه یا خلاف ظهور لفظی آیه بودن و این­که حکایت حال ماضی در آیه سوره مائده دلالت بر وقوع دارد و فعل‏های مضارع بر استمرار دلالت دارند، آمده­اند، مورد پذیرش قرار نگرفته­اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Criticism of al-Manar's view about the miracles of Jesus (pbuh) based on the opinions of Ayatollah Javadi Amoli

نویسندگان [English]

  • sayyed mahmood tayyeb hsoseini 1
  • najme jalali far 2
1 Associate Professor, Department of Quranic Studies, Research Institute and University, Qom, Iran
2 4th level student of the field of comparative interpretation, Masoumeh Seminary, Qom, Iran
چکیده [English]

The explanation of the supernatural phenomena in the Qur'an by the prophets and divine saints that happened as a miracle or honor is one of the controversial issues of the commentators; In this research, the miracles of Prophet Jesus (PBUH) were analyzed and analyzed from the point of view of two contemporary commentators, Javadi Amoli in Tasnim and Abdo and Rashid Reza in Al-Manar, focusing on verse 49 of Al-Imran. The results of the research showed that all the commentators are of the opinion that the miracles mentioned in the verse were issued by Jesus (pbuh), but Abdo denied these miracles with a rational approach. This is despite the fact that his reasoning in denying the miracles of Prophet Jesus (pbuh) is not complete, in addition to this, there is a contradiction in Rashid Reza's point of view in rejecting the miracles of Prophet Jesus (pbuh) and there are reasons in the statement of Ayatollah Javadi Amoli that contradicts the appearance of the verse or The verbal emergence of the verse and the fact that the past tense in the verse of Surah al-Ma'ida indicates the occurrence and the present tense verbs indicate continuity, have not been accepted.

قرآن کریم
۱. ابن‌بابویه، محمد بن علی (۱۳۸۵): «علل الشرایع»، قم: کتاب‌فروشی داوری، چاپ اول.
۲. ابن عاشور، محمد بن طاهر (بی‌تا): «التحریرالتنویر»، بیروت: مؤسسه التاریخ، چاپ اول.
۳. ابن فارس، أحمد بن فارس (۱۴۰۴): «معجم مقاییس الغه»، قم: مکتب الاعلام الاسلامی، چاپ اول.
۴. ابوحیان، محمد بن یوسف (۱۴۲۰ ق): «البحر المحیط فی تفسیر»، صدقی محمد جمیل، بیروت: دارالفکر، چاپ اول.
۵. آلوسی، سید محمود (۱۴۱۵ ق): «روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم»، علی عبدالباری عطیة، بیروت: دارالکتب العلمیه، چاپ اول.
۶. بستانی، فؤاد افرام (۱۳۷۵): «فرهنگ ابجدی»، تهران: انتشارات إسلامی، چاپ دوم.
۷. بیضاوی، عبدالله بن عمر (۱۴۱۸ ق): «أنوارالتنزیل و أسرار تأویل»، محمد عبدالرحمن المرعشلی، بیروت: دارإحیاء التراث العربی، چاپ اول.
۸. تاج‌آبادی، مسعود (۱۳۹۲): «المنار در آینه المیزان»، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، چاپ اول.
۹. جوادی آملی، عبدالله (۱۳۸۸): «تسنیم»، قم: مؤسسه إسراء.
۱۰. راغب اصفهانی، حسین بن محمد (۱۴۱۲ ق): «مفردات الفاظ القرآن» صفوان عدنان، بیروت: دار القلم، چاپ اول.
۱۱. ... رشید رضا، محمد (۱۴۲۴ ق): «المنار»، بی‌جا: دارالفکر.
۱۲. زمخشری، محمود (۱۴۰۷ ق): «الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل»، بیروت، دارالکتاب العربی، چاپ سوم.
۱۳. طبرسی، فضل بن حسن (۱۳۷۲ ش): «مجمع‌البیان فی تفسیر القرآن»، تهران: انتشارات ناصرخسرو، چاپ سوم.
۱۴. ... طریحی، فخرالدین بن محمد (۱۳۷۵): «مجمع البحرین»، حسینی شکوری، محمد، تهران: مرتضوی، چاپ سوم.
۱۵. ... طوسی، محمد بن حسن (بی‌تا): «التبیان فی تفسیر القرآن»، احمد قیصر عاملی، بیروت: دارإحیاء التراث العربی، چاپ اول.
۱۶. عسکری، انسیه (۱۳۹۷): «جریان شناسی تفسیر تطبیقی»، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، چاپ اول
۱۷. فخر رازی، محمد بن عمر (۱۴۲۰ ق): «مفاتیح الغیب»، بیروت: دارإحیاء التراث العربی، چاپ سوم.
۱۸. فراهیدی، خلیل بن احمد (۱۴۰۹ ق): «کتاب العین»، قم: نشر هجرت، چاپ دوم.
۱۹. مجلسی، محمدباقر بن محمدتقی (۱۴۰۳ ق): «بحارالانوار (طـ بیروت)»، بیروت: دارإحیاء التراث العربی، چاپ دوم.
۲۰. مصطفوی، حسن (۱۳۶۸): «التحقیق فی کلمات القرآن الکریم»، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ اول.
۲۱. مصباح یزدی، محمد­تقی (۱۳۸۱): «آموزش عقاید»، تهران: چاپ و نشر بین الملل مؤسسه انتشارات امیرکبیر، چاپ هفتم.