بررسی تطبیقی آیه انفال از دیدگاه مفسران فریقین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانش آموخته سطح 4 حوزه، رشته فقه و اصول، حوزه علمیه قم، پژوهشگر- استاد سطح عالی حوزه

چکیده

یکی از آیات مهمی که مورد گفتگو میان مفسران فریقین است، آیه نخست سوره مبارکه انفال است. اهمیت موضوع با توجه به اینکه از دیدگاه شیعه، این آیه بیانگر منابع مالی حاکمیت دینی است، روشن است. مقاله حاضر به روش توصیفی-تحلیلی نگارش یافته، نتیجه گرفته است که از دیدگاه دانشمندان شیعه، انفال به معنای زیادی‌ها است و در آیه نخست سوره انفال، به معنای عام بوده و هرگونه اموال بدون مالک خصوصی را شامل می‌شود. مالکیت انفال متعلق به خدای سبحان و رسول اکرم ص و جانشین ایشان؛ یعنی امام معصوم ع و ولیّ فقیه است. این آیه با آیه 41 همین سوره نسخ نشده است. از دیدگاه مشهور اهل سنت، انفال به معنای غنائم جنگی است، در عین حال، برخی از آن‌ها وجوه دیگری نیز بیان کرده­اند. مشهور اهل سنت عقیده دارند که پس از رسول اکرم(ص)، امام جامعه به حسب اجتهاد و مصلحت برای مسلمانان می­تواند به کسانی که بخواهد، از انفال بدهد، ولی در چگونگی و زمان دادن از انفال اختلاف دارند. به نظر مشهور اهل سنت، آیه نخست انفال با آیه 41 نسخ شده است. در این مقاله، دیدگاه شیعه با استفاده از آیات و روایات اثبات شده و دیدگاه اهل سنت و ادله آن بر اساس ظاهر آیه و روایات نقد شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A comparative study of Anfal verse from the point of view of commentators of the fariqin

نویسنده [English]

 • hasan sadeghi
پژوهشگر- استاد سطح عالی حوزه
چکیده [English]

One of the important verses which is the subject of debate among commentators of the fariqin is the first verse of Surah Mubaraka Anfal. Its importance is evident since, from the Shiite point of view, this verse expresses the financial resources of religious sovereignty. The present article has taken a descriptive-analytical approach and concluded that from the point of view of Shiite scholars, Anfal means all incomes. In the first verse of Surah Anfal, it is used in its general sense and includes any property without a private owner. The ownership of Anfal belongs to God Almighty and the Holy Prophet (PBUH) and his successor, the infallible Imam and the Supreme Leader. This verse is not abrogated by verse 41 of the same surah. From the point of view of famous Sunnis, Anfal means spoils of war, while some of them have expressed other aspects as well. Famous Sunnis believe that after the Holy Prophet, the Imam of the community can give from Anfal to whoever he wants, according to ijtihad and expediency for Muslims, but they differ on how and when to give Anfal. According to the well-known Sunnis, the first verse of Anfal has been abrogated by verse 41. In this article, the Shiite point of view has been verified using verses and Ahadith, and the Sunni point of view and its arguments have been criticized based on the form of the verse and Ahadith.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Anfal
 • Fei
 • khums
 • Anfal verse
 • commentators of the fariqin
 1. Holy Quram

  1. Ibn Faris, Ahmad (1404): "Mojam Maqayis al-Logha", Qom: Maktab Al-Alam al-Islami.
  2. Ibn Manzoor, Muhammad Ibn Makram (1405): "lesan Al- Arabs", Qom: Adab Al-Hawza Publishing House.
  3. Ibn Attiyah, Abdul Haq bin Ghalib (1422): " Al-Muharrar Al-Wajiz in the Interpretation of the Holy Book ", Beirut: Dar al-Kutub Al-Elamiya, Muhammad Ali Beyzoon's pamphlets.
  4. Esfahani, Seyyed Abu Al-Hassan (Baita): " Wasilat-e-Najat (with footnotes to Imam Khomeini)", Qom: Institute for Organizing and Publishing the Works of Imam Khomeini (RA).
  5. Imam Khomeini, Seyyed Ruhollah Mousavi (Bita): "Tahrir al-Wasila", Qom: Dar Al Alam Press Institute.
  6. Thaalbi, Abd al-Rahman bin Muhammad (1418): "Tafsir al-Thaa'alibi al-Masmi B. Jawahar al-Hasan fi Tafsir al-Qur'an", Beirut: Darahiya al-Tarath al-Arabi.
  7. Jassas, Ahmad bin Ali (1405): " Ahkam al-Quran", Beirut: Dar Ahyaya al-Tarath al-Arabi.
  8. Javadi Amoli, Abdullah (2013): "Tafseer Tasnim", Qom: Isra Publishing Center.
  9. Heli, Hasan bin Yusuf bin Motahar Asadi (1402): "Khalsa al-Aqwal (Rjaal al-Allamah al-Heli)", Qom: Al-Sharif al-Radi.
  10. Razi Abul Fattouh, Hossein bin Ali (1408): "Ruz al-Jannan and Ruh al-Jannan fi Tafsir al-Qur'an", Mashhad: Astan Quds Razavi, Islamic Research Foundation.
  11. Ragheb Esfahani, Hossein bin Muhammad (1404): "Al-Mufardat fi Gharib al-Qur'an", Qom: Book Publishing House.
  12. Ravandi Qutb al-Din, Saeed bin Hibatullah (1405): "Fiqh al-Qur'an fi Sharh Ayat al-Ahkam", Qom: Ayatollah Murashi Najafi Library.
  13. Zamakhshari, Mahmoud bin Umar (1407): "Al-Kashaf An Haqaiq Ghawamez Al-Tanzil", Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, third edition.
  14. Siyuti, Abd al-Rahman bin Abi Bakr (1404): " al-Durr al-Manthur fi Tafsir al-Mathur ", Qom: Ayatollah Murashi Najafi Library.
  15. Shenqiti, Mohammad Amin (1427): " Azwae Al-bayan fi Eizah Al-Quran Bel-Quran", Beirut: Dar al-Kutub Al-Elamiya, Muhammad Ali Beyzoon's pamphlets.
  16. Shirazi, Nasser Makarem (1416): "Anwar al-Fiqahah Kitab al-Khams wa Anfal", Qom: Imam Ali Ibn Abi Talib (a.s.) Publishing House.
  17. Sahib, Ismail bin Abbad (1414): "almohit fi Al-loghah", Beirut: Alam al-Kutub.
  18. Tabatabaei, Seyyed Muhammad Hossein, 1417 AH, "Al-Mizan fi Tafsir al-Qur'an", Qom: Al-Nashar al-Islami Institute.
  19. Tabarsi, Fazl bin Hassan, (1372): " Majma ‘al-Bayan fi Tafsir al-Quran", Tehran: Nasser Khosrow Publications.
  20. Tusi, Muhammad bin Hasan (1401 AH): " Tahdhib al-Ahkam fi Sharh al-Muqna’a", Beirut: Dar al-Taarif-Dar al-Saab.
  21. Tusi, Muhammad bin Hasan (1404 AH): "Akhtiar Ma'rifa al-Rajal (Rajal al-Kashi)", Qom: Al-Al-Bayt Institute (A.S.).
  22. A number of scholars (1363): "Asul al-Setta Ashar", Qom: Dar al-Shabstri for publications.
  23. Fadel, Moqdad bin Abd Allah al-Sayyuri (Bita): "Kanz al-Irfan fi fiqh al-Qur'an", Qom: Al-Murtazawiyyah Library's publications for the revival of al-Aqti al-Ja'afariyyah.
  24. Fakhr Razi, Muhammad bin Omar, (1420): "Mufatih al-Ghaeb", Beirut: Dar Ahyaya al-Trath al-Arabi.
  25. Farahidi, Khalil bin Ahmad, (1409): "Kitab al-Ain", Dar al-Hajra Institute, Bija.
  26. Faiz Kashani, Mohsen, (1415): "Tafsir Al-Safi", Tehran: Sadr Publications, 1415 AH, second edition.
  27. Fayoumi, Muhammad bin Ahmad, (Ba-ta): "Masbah Al-Munir", Beirut: Al-Maqabah Al-Elamiya.
  28. Qortubi, Muhammad bin Ahmad (1364): "Al-Jame Lahkam Al-Qur'an", Tehran: Nasser Khosrow Publications.
  29. Kalini, Muhammad bin Yaqoob (1363): "Al-Kafi", Tehran: Dar al-Kutb al-Islamiya.
  30. Kazemi, Javad bin Saeed, (1365): " Masalek al-Afham iyat ayat al-Ahkam", Tehran: Mortazavi Bookstore.
  31. Kiahrasi, Ali bin Muhammad (1422): " Ahkam al-Quran", Beirut: Dar al-Kutub al-Elamiya, Muhammad Ali Beyzoon's publications.
  32. Mousavi-Khalkhali, Seyyed Muhammad Mahdi (1427): "Shi'a jurisprudence - Kitab al-Khums and al-Anfal", Cairo: Dar al-Bashir.
  33. Najafi, Mohammad Hassan (Bita): "Javaher Kalam fi Sharh Sha'ree al-Islam", Beirut: Dar Ihiya al-Trath al-Arabi.
  34. Naraqi, Molly Ahmad bin Muhammad Mahdi (1415): "Shia's Documentary on Al-Ahkam al-Sharia", Qom: Al-Bayt Institute (A.S.).
  35. Vahedi, Ali Ibn Ahmad (1411): " The means of revelation of the Qur'an", Beirut: Daral-e-Kitab al-Alamiya, Muhammad Ali Bizoun's Manuscripts.