نقد شبهه دکتر مجتهد شبستری مبنی بر بشری بودن قرآن کریم با تکیه بر آراء آیت الله جوادی آملی (دام عزه)

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسنده

دانش آموخته سطح 3 رشته تفسیر و علوم قرآن، جامعة الزهرا (س)، قم، ایران.

چکیده

مجتهد شبستری با نگاهی نو‌اندیشانه که برآمده از هرمنوتیک فلسفی است مدعی است قرآن هم از جهت لفظ و هم از جهت معنا کلام پیامبر است؛ زیرا اگر قرآن کلام خدا باشد برای بشر قابل فهم نیست. در مقابل آیت الله جوادی آملی پاسخ های فراوانی به چنین دیدگاهی داده است؛ زیرا بی پاسخ ماندن این شبهه اعجاز قرآن را زیر سؤال برده، به انکار نبوت و در پی آن به هدم دین می انجامد. پژوهش پیش رو با روشی داده بنیان به شیوه توصیف و تحلیل، مدعای شبستری را با ذکر ادله آن بیان نموده و با تکیه بر آراء آیت الله جوادی آملی به نقد آن پرداخته و به این نتیجه رسیده است که بی پاسخ ماندن تحدّی قرآن از مهمترین شواهد حاکی از ابطال این شبهه است.کلید واژگان: شبهه قرآنی، محصول وحی، قرآن کلام خدا، بشری بودن قرآن، قرآن کلام پیامبر، آیت الله جوادی آملی، دکتر مجتهد شبستری.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Critique of Dr. Mojtahed Shabestari's view that the Qur'an is man-made, based on the views of Ayatollah Javadi Amoli (Dam Azza)

نویسنده [English]

 • Ameneh Shahbazi
Graduated from level 3 of Quranic exegesis and sciences, Al-Zahra University, Qom, Iran
چکیده [English]

One of the old doubts about the Qur'an is its human suspicion that it has received an answer in every age. The present age is no exception to this story and demands its proper answer. Mujtahid Shabestari, with a modernist view that comes from philosophical hermeneutics, claims that the Qur'an is the word of the Prophet both in appearance and word and in meaning. Ayatollah Javadi Amoli, on the other hand, has given many answers to such a view; the present research, in a library method, in the method of description and analysis, has expressed Shabestari's claim by mentioning its arguments and has criticized it based on the views of Ayatollah Javadi Amoli and has come to the conclusion that the challenge of challenging the Qur'an and the weakness of the basis is one of the most important evidences of refuting this suspicion.Keywords: Quranic Doubt, Quran, Word of God, Humanity of Quran, Ayatollah Javadi Amoli, Dr. Mojtahed Shabestari.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Quranic doubt
 • product of revelation
 • Quran the word of God
 • humanity of the Quran
 • Quran the word of the Prophet
 • Ayatollah Javadi Amoli
 • Dr. Mojtahed Shabestari
 1. قرآن کریم
 2. ابن منظور، محمد بن مکرم (1414 ق): «لسان العرب»، بیروت: دار صادر، چاپ سوم.
 3. جوادی آملی، عبد الله (1397.ش): «تسنیم ( تفسیر قرآن کریم)»، ج 46، محقق: حسین اشرفی، قم: اسراء، چاپ اول.
 4. ــــــــــــــــــــ (1384ش): «تفسیر موضوعی قرآن کریم»، ج 3 (وحی و نبوت در قرآن)»، محقق: علی زمانی قمشه­ای، بی جا، بی نا، چاپ دوم.
 5. ــــــــــــــــــــ (1399ش): «تسنیم(تفسیر قرآن کریم)»، ج 50، محقق: روح الله رزقی، احمد جمالی، قم: اسراء، چاپ دوم.
 6. ــــــــــــــــــــ (1398 ش): «نزاهت قرآن از تحریف»، محقق: علی نصیری، قم: اسراء، چاپ هفتم.
 7. ــــــــــــــــــــ (1387 ش): «دین شناسی»، محقق: محمد رضا مصطفی پور، بی جا، بی نا، بی چا.
 8. ـــــــــــــــــــ (1386 ش): «شریعت در آینه معرفت (بررسی و نقد نظریه قبض و بسط تئوریک شریعت)، تنظیم و ویرایش: حمید پارسا نیا، قم: مرکز نشر اسراء، چاپ پنجم.
 9. ـــــــــــــــــــ (1395 ش): «تفسیر موضوعی قرآن کریم»، ج 1 ( قرآن در قرآن)»، قم: مرکز نشر اسراء، چاپ سیزدهم.
 10. خسرو پناه، عبد الحسین (1395 ش): «کلام جدید با رویکرد اسلامی»، قم: دفتر نشر معارف، چاپ چهارم.
 11. خوش منش، ابوالفضل (1399 ش): «زبان قرآن»، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، چاپ دوم.
 12. راغب اصفهانى، حسین بن محمد (1412 ق): «المفردات فی غریب القرآن»، دمشق بیروت: دارالعلم الدار الشامیة، چاپ اول.
 13. ربانی گلپایگانی، علی (1392 ش): «نقد آرای هرمنوتیکی مجتهد شبستری»، تهران: انتشارات کانون اندیشه جوان، چاپ اول.
 14. زمانی، محمد حسن (1395 ش): «مستشرقان و قرآن (نقد و بررسی آراء مستشرقان درباره قرآن)»، قم: مؤسسه بوستان کتاب، چاپ ششم.
 15. صادقی تهرانی ، محمد ( 1386): «نقدی بر دین پژوهی فلسفه معاصر( نقدی قرآنی بر دانش هرمنوتیک و پلورالیسم دینی و قبض و بسط تئوریک شریعت)»، تهران: انتشارات امید فردا، چاپ اول.
 16. فیاضی، مسعود ( 1394 ش): «عدم انسجام در منظومه هرمنوتیکی مجتهد شبستری»، دوفصلنامه کتاب نقد، سال هفدهم، شماره 74، پیاپی 75، از صفحه 13 تا 48.
 17. قرشی، سید علی اکبر ( 1371 ش): «قاموس قرآن»، تهران: دار الکتب الإسلامیة، چاپ ششم.
 18. مجتهد شبستری، محمد ( 1395 ش): «مجموعه آثار (2) ( قرائت نبوی از جهان)»، به کوشش امیر قربانی، book-house.blogsky.com
 19. ــــــــــــــــــــــــ (1381 ش): «هرمنوتیک، کتاب و سنت»، تهران: انتشارات طرح نو، چاپ پنجم.
 20. مصباح، مجتبی؛ محمدی، عبدالله (1399 ش): «معرفت شناسی»، قم: انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، چاپ هشتم.
 21. نصری، عبدالله (1394 ش): «انکار قرآن»، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی، چاپ اول.
 22. ــــــــــــــ(1390 ش): «راز متن (هرمنوتیک، قرائت پذیری متن، و منطق فهم دین)»، تهران: انتشارات سروش، چاپ دوم.
 23. http://javadi.esra.ir/master
 24.  http://mohammadmojtahedshabestari.com