تبیین نسبت بین تقریر القرآن و تفقه جامع

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 - استاد سطح عالی حوزه، حوزه علمیه، قم، ایران.

2 طلبه سطح چهار، حوزه علمیه، قم، ایران

چکیده

یکی از مبانی کلامی مربوط به دین اسلام نظارت دین بر جامعه و تاریخ به نحو مطلق، و شمول و فراگیری آن نسبت به همه زمان‌ها و مکان‌ها می‌باشد. نظریۀ «تفقّه جامع»، بر اساس همین شمول و جامعیت، توسط آیت‌الله محمدحسین ملک‌زاده ارائه شده است. این نظریه مربوط به حوزۀ دین پژوهی، معرفت دینی و اسلام‌شناسی می‌باشد. تفقه جامع یعنی تحقیق در همه دین، ناظر به تحقّق در همه زندگی. وصف «جامع» در عنوان «تفقّه جامع» ناظر به «دین»، «انسان»، «زندگی»، «منبع و دلیل»، «روش» و «خروجی» می‌باشد. این نظریه، دارای منطقی جامع است که به آن «اصول الفقه بالمعنی الاعم» گفته می‌شود. در این منطق، «منابع معرفتی» برای دست یابی به علوم اسلامی توسعه یافته‌اند. بنیادی‌ترین منبع استنباط معارف اسلامیْ قرآن کریم است و منطق تفقه جامع با توجه ویژه به خطابات غیر مستقیم قرآنی از طریق «تقریر القرآن»، دامنۀ استفاده از قرآن را توسعه داده است. این مقاله پس از ارائۀ تصویری از نظریۀ تفقه جامع و ربط منطق آن با موضوع پژوهش حاضر (تقریر القرآن)، ابتدا به تبیین مبانی، شرایط و کیفیت استفاده از تقریر القرآن، به مثابۀ یک دلیل شرعی می‌پردازد. سپس در مرحلۀ تطبیق سه نمونه‌ از عدم تقریرهای قرآن را ذکر می‌کند و در گام بعدی، به تطبیق هفت نمونه از تقریرهای موجود در قرآن خواهد پرداخت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explaining the relationship between "Quranic narration" and "comprehensive study"

نویسندگان [English]

 • seyyed mohammad seyyedifard 1
 • Mojtaba Zeini 2
1 High level professor of Qom seminary, iran.
2 Level 4 Student, Seminary, Qom, Iran
چکیده [English]

One of the theological foundations of the religion of Islam is the absolute supervision of religion over society and history, and its inclusion in all times and places. The theory of "comprehensive review", based on this inclusion and comprehensiveness, has been proposed by Ayatollah Mohammad Hossain Malekzadeh. This theory is related to the field of theology, religious knowledge and Islamology. Comprehensive study means research in all religions, observing the realization in all life; The description "comprehensive" in the title "comprehensive study" refers to "religion", "man", "life", "source and reason", "method" and "output". This theory has a comprehensive logic called the "principles of jurisprudence in the general sense." In this logic, "epistemological sources" have been developed to achieve Islamic sciences. The most fundamental source of inference of Islamic knowledge is the Holy Qur'an, and the logic of comprehensive study, with special attention to indirect Qur'anic expressions through the "interpretation of the Qur'an", has expanded the scope of use of the Qur'an. This article, after presenting a picture of the theory of comprehensive study and its relevance to the subject of the present study (Qur'anic narration), first explains the principles, conditions and quality of using the Qur'anic narration as a religious reason. Then, in the adaptation stage, he mentions three examples of non-interpretations of the Qur'an, and in the next step, he will apply seven examples of the interpretations in the Qur'an.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Comprehensive Review
 • Comprehensive Logic Logic
 • Narration
 • Indirect Address
 • Quran Recitation
 1. قرآن کریم.

  نهج البلاغه، امیرالمؤمنین، امام علی (ع)، شرح صبحی صالح.

  صحیفه سجادیه، امام سجاد (ع).

  1. ابن أبی جمهور، محمد بن زین الدین (1405ق)، عوالی اللئالی العزیزیة فی الأحادیث الدینیة، 4جلد، قم: دار سید الشهداء للنشر.
  2. ابن طاووس، على بن موسى (1376‌ش)، الإقبال بالأعمال الحسنة فیما یعمل مرة فى السنة، 3جلد، قم: دفتر تبلیغات اسلامى.
  3. العروسی الحویزی، عبدالعلی بن جمعه (1415ق)، تفسیر نور الثقلین، 5جلد قم: اسماعیلیان.
  4. انصاری، شیخ مرتضی، کتاب المکاسب (1415ق)، کتاب المکاسب، قم: مجمع الفکر الاسلامی.
  5. بخاریّ، أبو عبد اللّه محمّد بن إسماعیل (1407 ق)، صحیح البخاری، 4 جلد، بیروت: دار إحیاء التراث العربی.
  6. بیهقی، احمد بن الحسین بن علی (بی تا)، السنن الکبری، بیروت: دار المعرفة.
  7. جعفری، محمد تقی (1398)، آفرینش و انسان، تهران: موسسه تدوین و نشر آثار علامه محمدتقی جعفری
  8. سید مرتضی علم الهدی، علی بن حسین (1431 ق)، بیروت: شرکة الاعلمی للمطبوعات.
  9. طباطبایی، سید محمد حسین (1374 ش)، المیزان فی تفسیر القرآن، قم: دفتر انتشارات اسلامی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
  10. طبرسی، فضل بن حسن (1372 ش)، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، تهران: انتشارات ناصر خسرو.
  11. طوسی، محمد بن حسن ( - )، التبیان فی تفسیر القرآن»، بیروت: دار إحیاء التراث العربی
  12. فیض الإسلام اصفهانی، علی نقی (1379ش)، ترجمه و شرح نهج البلاغة، تهران: چاپ و نشر تألیفات فیض الإسلام.
  13. قمی، علی بن ابراهیم (1363 ش)، تفسیر القمی، قم: دار الکتاب.
  14. کلینى، محمد بن یعقوب بن اسحاق (1407ق)، الکافی، 8 جلد، تهران: دار الکتب الإسلامیة.
  15. مسلم بن الحجّاج القشیریّ النیسابوریّ، أبو الحسین (1407 ق)، صحیح مسلم، بیروت: دار إحیاء التراث العربیّ.
  16. ملک‌زاده، محمد حسین (1395- 1399)، دورۀ دوم دروس خارج اصول، قم.
  17. ملک‌زاده، محمد حسین (1395-1396)، دروس مکاسب محرمه، قم: مدرسه دارالشفا.
  18. ملک‌زاده، محمد حسین (1399 الف)، تفقه جامع (تحقیق در همه دین ناظر به تحقق در همه زندگی)، قم: انتشارات اعتدال اسلامی.
  19. ملک‌زاده، محمد حسین (1399 ب)، کاربست تفقه جامع در نظام سازی قرآن بنیاد، قم: دانشگاه‌ علوم قرآن و معارف قرآن کریم.
  20. ملک‌زاده، محمد حسین (1399 ج)، تبیین نظریه تفقه جامع و مقایسه با نظریات بدیل، قم: مدرسه علمیه کریمه اهل بیت.
  21. ملک‌زاده، محمدحسین (1399 د)، درس‌گفتار سیرۀ مبارزاتی اهل بیت (جلسات 1-9)، قم: مرکز علمی- فرهنگی سلام.