ارزیابی جایگاه حقوقی زن در کنوانسیون های بین المللی بر اساس تفسیر تسنیم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

مجتمع آموزش علوم اسلامی کوثر

چکیده

 بدون تردید تفاوت های تکوینی حکیمانه ای میان زن و مرد وجود دارد؛ ولی در دهه های اخیر موضوع  تشابه زن و مرد مورد اهتمام استنادی مراکز و معاهداتی همچون "کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان " و "سند2030 "قرار گرفته که مبنای اصلی آنها، ایجاد نوعی تشابه کامل جنسیتی میان زن و مرد است و  الزاماتی را فراروی دولتها و ملتها قرار داده‌اند.
اسلام با درنظر گرفتن منزلت والای زن، همه حقوق های زن را  محترم شمرده است. اما درعین حال بین حقوق زن و مرد، نوعی تعادل-که متناسب با شأن و فطرت هریک از آن دو است- وجود دارد. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و به شیوه کتابخانه ای و میدانی، درصدد ارزیابی مواد حاکم براین معاهدات و اسناد بین المللی، بر اساس آیات قرآن، با استناد به تفسیر تسنیم است. تفسیرتسنیم با استناد به آیات قرآن، حقوقی همچون: حق تکوینی، تشریعی، ارزشی و... را برای زن به عنوان حقوق مسلم به رسمیت شناخته است. درحالی که این معاهدات بین المللی بیشتر بر یک بُعد از وجود زن، آن هم بُعد ظاهری و جنسیتی او تأکید دارد و قوانین آن با نیازهای طبیعی زن، دچار تعارض و تضاد است که ظلمی مضاعف به زنان وحتی مردان را در ÷ی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Legal evaluation of women in international conventions and Tasnim interpretation

نویسنده [English]

  • khadigeh ahmadibighash
Kowsar Islamic Sciences Education Complex
چکیده [English]

There are wise developmental differences between men and women. In recent decades, the issue of women as an international issue has been addressed by citations such as the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women and the 2030 Document, the main nature of which is to create a complete similarity between men and women based on gender. It imposes requirements on governments and nations. Islam, considering all the rights of women, gives her a high status. But at the same time, there is a balance between the rights of men and women in Islam, which is commensurate with the dignity and nature of each. This descriptive-analytical study, in a library and field manner, seeks to evaluate the provisions of international treaties and instruments, with Qur'anic verses on women's rights, based on Tasnim's interpretation. Tafsir Tasnim, based on the verses of the Qur'an, has recognized rights such as: developmental, legislative, value, etc. rights for women as inalienable rights. While these international treaties place more emphasis on one dimension of a woman's existence, namely her appearance and gender, and whose laws are in clear conflict with a woman's natural needs, this attitude causes double oppression of women, and even men.

کلیدواژه‌ها [English]

  • International instruments
  • women'
  • s rights
  • Tasnim interpretation
  • Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women
  • discrimination against the 2030 document