ارزیابی معیارهای تفسیری ابن عاشور و علامه طباطبایی در تعیین مکی یا مدنی بودن سورۀ انسان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

علوم قرآن و حدیث؛ دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم؛ تهران

چکیده

آگاهی از مکی و مدنی بودن آیات و سورِ قرآن، تأثیر به‌ سزایی در فهم قرآن و تبیین مفاهیم الهی دارد. اهتمام در فراگیری این دانش و طرح نظرات نوین یا بازخوانی آن‌ها از دیرباز درخور توجه بوده، به ‌طوری که  قرآن‌ پژوهان همواره به نقش‌آفرینی این بحث در فهم قرآن، تأکید داشته‌اند. اما فراتر از آن در مقام عمل، مفسّران در تعیین مکی یا مدنی بودن سوره‌ها، هم ‌داستان نبوده‌اند. سورۀ «انسان» از جمله سوره‌های مورد مناقشۀ دانشوران بوده که به علت وجود برخی گزاره‌های به‌ ظاهر متعارض، چالشی جدی در میان مفسران محسوب می‌شود؛ به‌طوری که هر یک با تکیه بر پیش‌فرض‌ها و تمسک به عوامل مؤثر در تعیین مکی یا مدنی بودن سوره، آرای خویش را گاه به‌ صورت جزمی و گاه احتمالی مطرح نموده‌اند. اهتمام نوشتار حاضر تحلیل و ارزیابی دیدگاه‌ها و معیارهای تفسیری ابن ‌عاشور و علامه طباطبایی در گزینش قول به مکی یا مدنی بودن سورۀ انسان است که از خلال توجه به گزارش‌های تاریخی کهن و نیز مباحث معناشناسی، تاریخی، ریشه‌یابی واژگان و مطالعات زبان‌های سامی، صورت گرفته‌ است. ثمرۀ این نگرش، امکان وجود مستثنیات در سورۀ انسان و مدنی بودن بخش عمدۀ این سوره است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Ibn Ashour and Allameh Tabatabai's interpretive criteria in determining the Meccan or Medina(Maki &Madani) of the surah Al-Insan

نویسندگان [English]

  • mohammad farahani
  • mohsen khatami
University Sciences And Education Quran Karim, Tehran
چکیده [English]

Awareness of the Meccan and Medina(Maki&Madani) verses and chapters of the Qur'an has a great effect on understanding the Qur'an and explaining the divine concepts. Attention to learning this knowledge and proposing new ideas or re-reading them has long been noteworthy, as the Qur'an and scholars have always emphasized the role of this debate in understanding the Qur'an, but beyond that, in practice, the commentators have not always agreed on whether the surahs are Meccan or Medina. Surah Al-Insan is one of the most controversial Surahs of the Scholars, which is a serious challenge for commentators due to the existence of some seemingly contradictory statements. In such a way that each of them, by relying on the presuppositions and relying on the factors influencing the determination of whether the surah is Meccan or Medina, has presented their opinions, sometimes in a dogmatic and sometimes probable way. The aim of the present article is to analyze and evaluate the interpretive views and criteria of Ibn A'ashur and Allameh Tabatabaei in choosing the view of Mecca or Medina being Surah Al-insan, which has been done by paying attention to ancient historical reports as well as historical semantics, vocabulary and studies of Semitic languages. The result of this attitude is the possibility of exceptions in the Al-insan chapter and the fact that the main part of this surah was revealed in Medina.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Surah Al-Insan
  • Maki and Madani
  • Al-Mizan
  • Al-Tahrir and Al-Tanwir