دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

معناشناسی واژۀ «أب» در آیۀ 74 سورۀ انعام بارویکرد تطبیق میان تفاسیر «المیزان» و «من وحی القرآن»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اسفند 1402

10.22034/csq.2024.423501.1352

سید میثم موسوی؛ سید محمود طیب حسینی


تحلیل تطبیقی مواجهه‌ی مؤلفان تفاسیر روایی شیعه با مسأله نسخ آیات صلح با آیات قتال

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 فروردین 1403

10.22034/csq.2024.435668.1387

مهدی پیچان؛ نصرت نیلساز


ارزیابی تطبیقی گونه‌های روایی منقول از ابن‌عباس در باب فضائل اهل بیت ‌(ع) (با تأکید بر تفاسیر روایی فریقین)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 فروردین 1403

10.22034/csq.2024.426092.1363

نصرت نیل ساز؛ الهام زرین کلاه


بررسی مبانی قرآنی شخصیت انسان با رویکرد تطبیقی اندیشه های تفسیری مقام معظم رهبری و آیت الله جوادی آملی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 فروردین 1403

10.22034/csq.2024.410330.1310

علی اصغر شعاعی


بررسی تطبیقی آراء مفسران آیت الله جوادی آملی و سید قطب در خصوص نظریه سیاست توحیدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 فروردین 1403

10.22034/csq.2024.419989.1346

علیرضا کاوند؛ محمد اکبری؛ سید محمود موسوی درچه


بررسی تطبیقی روش تفسیری المیزان و الفرقان با تکیه بر برخی از آیات مربوط به زنان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 فروردین 1403

10.22034/csq.2024.388838.1282

نفیسه آذربایجانی؛ هدا صادق زادگان


بررسی تطبیقی ساختار و عناصر رِوایی قصه آدم و شیطان در دو سوره ص و طه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 فروردین 1403

10.22034/csq.2024.315041.1163

سید محمود طیب حسینی


بررسی تطبیقی آرای علاّمه محمد حسین طباطبایی و دکتر محمود البستانی در تفسیر ساختاری سوره غافر از سوَر حوامیم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اردیبهشت 1403

10.22034/csq.2024.442283.1399

سید مصطفی مناقب؛ ناصر نیستانی؛ حسین پیراکه