بررسی تطبیقی اقسام توحید و مسئله رویت خدا ازمنظر علامه طباطبایی و شنقیطی

دوره 5، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 9-27

زهره اخوان مقدم؛ سیدمجید نبوی؛ راضیه سعادتی


بررسی تطبیقی حوزه‌ معنایی معجزه در قرآن و عهدین

دوره 6، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 10-33

فاطمه دست رنج؛ محمد دهقانی


حلیت ذبایح اهل کتاب از منظر تسنیم و المیزان (بر اساس آیه پنج سوره مائده)

دوره 7، شماره اول، آبان 1401، صفحه 10-29

سید محمود طیب حسینی؛ ام البنین احمدیان علی ابادی


بررسی تطبیقی مسئله رؤیت خداوند از دیدگاه تفسیری مفسران امامیه و عامه

دوره 7، شماره دوم، اسفند 1401، صفحه 10-31

عباس حکیمی؛ علی نصیری؛ علی ملکی اصل؛ حجت شهبازی میانرود


دیدگاه تفسیری متفکران زن معاصر پیرامون آیات خلقت، برابری، روابط ازدواج(رویکردها، ادله، بررسی)

دوره 8، شماره 1، تیر 1402، صفحه 10-31

ملیحة السادات سید رضا دولابی؛ مجید معارف؛ فهیمه بنی عامریان


تفسیر تطبیقی، اغراض و فواید

دوره 8، شماره 2، دی 1402

سید محمود طیب حسینی؛ محمدکاظم رحمان ستایش؛ مطهره سادات طیب حسینی


بررسی انتقادی الوهیت پنداری مسیح از منظر قرآن و عقل

دوره 3، شماره 6، اسفند 1397، صفحه 29-54

علی اصغر فیضی پور


بررسی تطبیقی مشروعیت قدرت، در تفاسیر المیزان و فی ظلال القرآن

دوره 3، شماره 5، مرداد 1397، صفحه 31-60

ابوطالب آدینه وند؛ خلیل پروینی


بررسی تطبیقی شخصیت در قرآن و دانش مدیریت

دوره 6، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 34-59

عبدالمؤمن حکیمی؛ علی اصغر شعاعی