موضوعات = تفسیر تطبیقی
بررسی تطبیقی روش تفسیری المیزان و الفرقان با تکیه بر برخی از آیات مربوط به زنان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 خرداد 1402

نفیسه آذربایجانی؛ هدا صادق زادگان


چگونگی مواجهه‌ی مکارم شیرازی با آرای تفسیری علامه طباطبایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 تیر 1402

امان اله ناصری کریموند؛ روح الله محمدی؛ فاطمه مرادی کهنکی


پژوهشی تطبیقی پیرامون تفاسیر تنزیلی "همگام با وحی: عبدالکریم بهجت پور" و "معارج‌التّفکر و دقایق-التدبر: عبدالرحمن حسن حبنکه المیدانی"

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 تیر 1402

مصطفی عطار آبکناری؛ فاطمه دارابی؛ محمد مسعود آقایی


بررسی تطبیقی آرای تفسیری آیت الله جوادی و علامه طباطبایی در چگونگی ارتباط معنایی و محتوایی فواصل آیات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 تیر 1402

علی اصغر آخوندی


تفسیر تطبیقی، اغراض و فواید

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 مرداد 1402

سید محمود طیب حسینی؛ محمدکاظم رحمان ستایش؛ مطهره سادات طیب حسینی


بررسی تطبیقی مسئله رؤیت خداوند از دیدگاه تفسیری مفسران امامیه و عامه

دوره 7، شماره دوم، اسفند 1401، صفحه 10-31

عباس حکیمی؛ علی نصیری؛ علی ملکی اصل؛ حجت شهبازی میانرود


تعیّن معنایی متن در تقابل دو دیدگاه علامه طباطبایی و پل ریکور

دوره 7، شماره دوم، اسفند 1401، صفحه 166-183

محمدرضا ابویی مهریزی؛ مالک محمدزاده مشیزی


بررسی تطبیقی ساختار عرفانی سوره حمد از منظر مفسران

دوره 7، شماره اول، آبان 1401، صفحه 52-73

محمد علی اسدی نسب محمد علی