موضوعات = علوم قرآن و حدیث
بررسی تطبیقی محورهای چالشی آیة «وارثان کتاب» با تأکید بر آرای تفسیری آیت الله جوادی آملی

دوره 7، شماره دوم، اسفند 1401، صفحه 184-203

سید حسین شفیعی دارابی؛ نادره رحیمی نژاد قره آغاج