کلیدواژه‌ها = المیزان
چگونگی مواجهه‌ی مکارم شیرازی با آرای تفسیری علامه طباطبایی

دوره 8، شماره 2، دی 1402

امان اله ناصری کریموند؛ روح الله محمدی؛ فاطمه مرادی کهنکی؛ حمزه عبیدی نیسی


بررسی تطبیقی مشروعیت قدرت، در تفاسیر المیزان و فی ظلال القرآن

دوره 3، شماره 5، مرداد 1397، صفحه 31-60

ابوطالب آدینه وند؛ خلیل پروینی