نویسنده = عاملی، سید حسن
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تطبیقی رسانه نوشتاری یا گفتاری بودن قرآن کریم و عهد عتیق

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1398، صفحه 5-30

عیسی علیزاده منامن؛ سید حسن عاملی؛ علی غفاری؛ رامین محرمی